Politika Privatnosti.

uvod.

ovoobaveštenjeo politchizaštiteprivatnosti ima za cilj da vas obavesti oličnimpodacima koji su Vezani za Vas,Koje eTex Building Performance S.a.,Registrovan Na Adresi str。Vulturilor 98,Etaïa5-6,斯科特3,塞克托3,乌克苏斯·菲德内尼注册商Pod Brojem J40 / 6083/1999 I注册商kod Portkih Organa / U Finansijskom Registru Pod Brojem Ro11935340,(U Svojstvu Lica Koje IMA Kontrolu Nad Podacima,u daljem tekstu“MI.“),prikuplja putem互联网sajtawww.prototype-typeo.com.(u daljem tekstu "苏克斯), o tome zašto prikupljamo i obrađujemo tu vrstu ličnih podataka, po kom pravnom osnovu, i kako postupamo sa ličnim poacima koje nam Vi date i sa ličnim poacima koje o Vama saznamo osnovu Vaše posete našem Sajtu。Korišćenje našeg internet sajta sa Vaše strange podrazumeva da ste upoznati sa ovim Obaveštenjem o Politici zaštite privatnosti。

Pravni Osnov.

vašeličnepodatkeobražujemopo osnovuvašgizričitog普里斯坦卡。vi imate pravo da svoj pristanakpovučeteubilokom momportu,s timšto到narušavazakonitost Obrade podataka koja sedešavalapre navedenogpovlačenjasaglasnosti。

李Prikupljanječnih podataka

Mi prikupljamoličnepodatke koji se na Vas Odnose(U Daljem Tekstu“LičniPodaci.") na dva načina:

 1. 我的注册信息是未知的,我的注册信息是未知的,我的注册信息是未知的。Informacije obleležene znakom " * " moraju se navesti, kako bismo mi mogli ispuniti svrhu obrade podataka, kako je navedeno u daljem tekstu。Takvi lični podaci koje prikupimo direktno od Vas uključuju Vaše ime i prezime, datum rođenja ili godine starosti, nacionalnost, privatnu ili poslovnu adresu, privatnu ili poslovnu imejl adresu, privatni ili poslovni broj mobilnog ili nekog drugog telefona, aktivnosti, titulu, poruku,我希望您能给我一个地址lične。Možemo Vas, takođe, zamoliti da date Vaše komentare ili neke informacije koje se odnose na ovaj internet sajt, Naše proizvode ili usluge, ili na Našu kompaniju。Ostale specifične vrste informacija mogu biti zatražene vezano za sadržaj, nagradne igre, Ostale promotivne ponude ili reklamne aktivnosti, uključujući prenošenje teksta, video ili audio sadržaja
 2. PutemKolačića。

ZaVišefiginalaCijaoKolačićima,Pogledajte Tekst Koji Sledi。

科瑞šćenje李čnih podataka

Vašiličnipodacićeseisključivokoristiti u onoj meri u kojoj je to potrebno da namomogući:

 1. 达奥·奥戈多莫纳·瓦斯克斯塔扎赫达·斯卡托·杰奥萨诺,卡达·苏普拉姆莫·艾尔尼·瓦图斯特伊犁·沃尔··杰伊奥尼尼奥·普丽······弗哈伊··普里奇·普齐塔卡;
 2. Da UpravljateVašimKorišćenjemofog sajta,Uključujućiuodreženimslučajevimaivašeučešćenakmičenjima,Nagradnim Igrama,Drudim Letughivnim Ponudama Ili DruginMMarketInškimaktivnostima
 3. da Vam šaljemo poštu ili druge marketinške informacije o ponudi naših brendova, saradnika i / ili partnera sa kojimvršimo zajedničke promocije ili program za koje ste možda zainteresovani putem elektronske pošte / redovne pošte / tekstualnih poruka (pod usloom da ste dali nama,Našim saradnicima I / ili partnerima izrišitu prethodnu saglasnost da to čine, kada je to potrebno prema važećem zakonu)。

祢smemo哒kombinujemoličnepodatke koje南六日期SA drugimličnimpodacima koje SMO SA istom namenom dobiliö瓦马IZ drugih izvora,uključujući我slučajeve卡达STE南大理svoje podatke NA drugim mestima伊犁putem drugih sredstava komunikacije(KAO STOスplatformedruštvenihmedija)。Ovi Izvori Su:Facebook,Twitter,YouTube,LinkedIn,Instagram,Snapchat。

Mi Ne Smemo Da KoristimoVašeLičnePodatkeZa Namene Koji NisuPredviđeneU OvomObaveštenjuo PolitchiZaštitePrivatnosti,Osim Na OsnovuVaïećeZakonske Dozvole。U SvakomSlučaju,PreKorišćenjaLičnihPodataka U Druge Svrhe,Obavestićemovas o takvoj promeni uombaveštenjuopolitchizaštiteprivatnosti。uslučajuaktivnostiza je je potborsi saglasnost,vašeličnepodatkenežemobraživatiutakve nove svrhe bez prethodnog pribavljanjavašesaglasnosti。

Posebna KategorijaLičnihPodataka

Nećemoprikupljati nitiobraživatineku posebnu kategorijuličnihpodataka koji se Odnose na Vas。Posebne kategorijeličnihpodatakauključujupodatke曲otkrivaju rasno伊犁etničkoporeklo,političkamišljenja,verska伊犁filozofska uverenja伊犁druga verovanjasličneprirode,članstvoūsindikatima,genetske podatke,biometrijske podatkeüsvrhu jedinstvenog identifikovanja privatnog安洁莉卡,zdravstveno stanje,seksualniživot伊犁seksualnu orijentaciju。

Direktni营销

Mi Ne KoristimoVašeLičnePodatkeU SVRHE DirektnogMarketingaBezVašeIzričitePrethodneSaglasnosti,Osim USlučajevimakada到DozvoljavaVařežiZakon。

Ako u bilo kom momentu odlučite da ne želite da primate nikakve komercijalne ili promotivne informacije od, možete besplatno i bez potrebe da pružite bilo kakvo objašnjenje,我们可以将我们的产品销售到buduće obrade vaših ličnih podataka,我们可以将我们的产品销售到što ćete nam poslati imejl na adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com我navesti“选择退出”('Odjava'')U predmetuVašegimejla。有毛绒toga,možeteiskoristiti kao opciju i postupak za odjavu koji postoji u svakoj promotivnoj poruci koju primite od nas。

我想我可以向国家卫生研究院推荐一些灵长类动物的信息,我可以向你推荐一些灵长类动物的信息,我可以向你推荐一些。

Automatsko donošenje odluka

NežemoKoristi Automatske ProceseDonošenjaOdluka,UključujuğiProfilisanje,Osim USlučajevimakada到DozvoljavaVařežizakon。u tomslučajućemovas obavesti onačinuna koji se sprovodidonošenjeodliuka,高电平,značajuipredviđenimposledicama po vas takve Obrade Podataka。

DavanjeLičnihPodataka IPrenošenjeLičnihPodatakaTrežimlicima

花瓶ličnepodatke NE dajemo比洛柑trećemlicu我NE objavljujemo javnoličnepodatke,OSIM阿古苏takvi - 转型podataka zasnovani呐vašojizričitojsaglasnosti,伊犁neophodni ZAsprovođenjenekog ugovora曲济sklopljenizmeđu输精管我的NAS,伊犁卡达JE takav prenosličnihpodataka odobrenili obavezan po zakonu ili po nalogudržavnihorensaili pravosudnih orensa。

VašeLičnePodatkeprenosimo nasledećeprimao:Kompanije eTex Grupe(MatičnaKompanijaEtekBuilding Performance S.a.,Rumunija),Podružnice,Partsveri,Hosting Provajder,Snabdevač。

Imajte na umu da kad god se Vaši lični podaci prenose na lica koja ih obrađuju ili treća lica koja se nalaze izvan evropskog ekonomskog područja u zemljama za koje Evropska komisija ne smatra da garantuju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka,我ćemo obezbediti primenu odgovarajućih mera u skladu sa relevantnim zakonima određene države我evropskim zakonima,一个koji se odnose na zaštitu podataka。Možete dobiti primerak odgovarajućih zaštitnih mera ili informaciju o tome gde su one dostupne tako što ćete nam poslati imejl na adresupersonal.data.promat.see@etexgroup.com

Upotreba可乐č我ć

KolačićiSuMaliTekstualni Fajlovi Koji Se Postavljaju navašračunarili neki drugiurežajojtsstrane sajtova kojeposježujete。oni suuširokojupootrebikako bi sajtovi funkcionisali ili bili efikasniji,高电平,kao i dapruřefinjocijevlasnicima sajtova。

Opšte informacije o kolačićima koji se koriste

OVAJ互联网索里斯蒂·柯拉基·达博伊斯·萨克奇·佩德奇·佩齐奇·普罗维耶·塞尔扎里拉·佩里斯·塞尔扎尔·普罗伊斯·萨科·萨克拉·普通歌舞队德鲁斯特·普通·奥克西亚·德鲁斯特(Sajta Putem)Goofije SaPodrřanim苏格里马zadruštvenoumreȱavanje卡达PRVI将PosetiteNašsajt放置,Uvodna Stranicaćevikazatifigherakaiozaštitiprivatnosti iOdgovarajućeTekstoveU Vezi SaglasnostizaKorišćenjeKolačićaPutem“Banera ZaKolačiće”。Ukoliko Nastavite da Aktivno Koristite Ovaj Sajt i Ne Uspritivite Se AktivnoKorišćenjuKolačića,Time Dajete SVOJ Pristanak daKolačićeikolačićeikeTaiSekladištenauvaŠemperraživaču,Tako da Se Informacije Ne Moraju Ponavljati Na Svakoj Stranici Sajta。ako uvašempretraživačunedostaje pristanak(Na Primer,Ako Ste Izbrisali SvojeKolačiće),“Baner ZaKolačiće”Sa Informacijama OZaštitiPrivatnostićeSePONOVOPOJAVITISLEDEćIPTAILSESPOSETITE OVAJ SAJT。MožeSedesiti i da Instaliramo i Koristimo Odre BayeneTehničkiPotrebneKolačiće,Koji Ne ZahtevajuVašuPrethodnuSaglasnost。TakoïeMožemoKoristiTikratkoročneKolačićezaJednuPosetuSajtu,Koji Se AutomatskiBrišuNaKrajuVašeSesijeiZa KojeTakoğeNijePotbnovašodnoodobrenje。Ostalikolačići(KAO STOスkolačićiZApoboljšanjenavigacionog iskustva putemčuvanjainformacijaöodređenimpodacima - 到VAMomogućava哒izbegnete ponovnounošenjetakvih podataka PRI svakoj poseti - IprilagođavanjesadržajasajtaVašimpreferencijama)摹古本身instalirati我koristiti NA osnovuVašegpristanka。sve withcomedne nexformakakije okolačićimakoje koristi ovaj internet sajt nalaze se u tabeli u nastavku teksta。

Inicijator.

Naziv可乐č我ć

Kategorijauskladišteneformenakije.

纳米娜

Domen

提示Kolačića.

Vremečuvanja

Odnosi se napraženjekorisnika

Komunikacija SA 1/3 Licima

PolitikaZaštiteprivatnostitrežeglica

平台

.aspxauth_etex.

Preferencije Posetioca Sajta.

Identifikuje Korisnika i Dozvoljava Potvrdu Na Serveru

www.prototype-typeo.com.

Preferencije

Tokom Posete Sajtu.

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

平台

APISID

Profilisanje podataka

Ovi kolačići se koriste da bi se isporučivale reklame koje odgovaraju Vama i Vašim interesovanjima。我可以去ograniče的朋友那里,我可以去那里,我可以去那里,我可以去那里。

www.prototype-typeo.com.

营销

Neprestano

https://policies.google.com/privacy.

平台

ASP。NET_SessionId

TehničkefiginalaCije.

Zadržava stanje posete sajtu za posetioca tokom zahteva na stranici。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

Tokom Posete Sajtu.

NE.

NE.

NP.

平台

cookielawbanneraccepted

Navigacija sajta

Čuva pristanak korisnika na upotrebu kolačića。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

40 godina

NE.

NE.

NP.

平台

eternitbe#lang.

Navigacija sajta

Registrujevašodabirjezikazabudućupretragu。

www.prototype-typeo.com.

Preferencije

Tokom Posete Sajtu.

NE.

NE.

NP.

平台

eternitbe#persistedlang

Navigacija sajta

Registrujevašodabirjezikazabudućupretragu。

www.prototype-typeo.com.

Preferencije

40 godina

NE.

NE.

NP.

平台

scwfmanticsrf.

TehničkefiginalaCije.

Sprečavaunakrsne休闲料理sa pastih sajtova s​​a namerom da se falsifikuje Zahtev,Gde neki zlonameran sajtmožedautičena Interakcijuizmećupretraživačaičjeivaivačaieverapoivačaidelikapoverenja oc voveenja u tajpretraživač。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

Tokom Posete Sajtu.

NE.

NE.

NP.

服务器

CookieConsent

Preferencije Posetioca Sajta.

ČuvaPristanakKorisnika Na UpotrebuKolačićazatrenutnidomen。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

1个哥内国

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

服务器

cookieconeentbulkticket.

Preferencije Posetioca Sajta.

omogućavapristanak Korisnika Na UpotrebuKolačićanaviše互联网索赫瓦省。

www.prototype-typeo.com.

Preferencije

1个哥内国

NE.

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

谷歌标签管理器

shoppingbasket.hash.

TehničkefiginalaCije.

Enkripcija informacija o potrošačkoj korpi。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

30达娜

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

shoppingbasket.itemcount.

TehničkefiginalaCije.

Zadržava stanje posete sajtu za posetioca tokom zahteva na stranici。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

30达娜

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

shoppingbasket.timestamp.

TehničkefiginalaCije.

Zadržava stanje posete sajtu za posetioca tokom zahteva na stranici。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

30达娜

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

Bigipserver#

TehničkefiginalaCije.

Koristi se da Raspodelisaobražajna sajtu na nekoliko servera u cilju OptimizaCije vremena potbnog za dobijanje odgovora na zahteve。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

Tokom Posete Sajtu.

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

__cfduid

TehničkefiginalaCije.

Koristi GaMreëaCloudflare,Za Identifikovanje Poverljivog InternetSaobraïaja。

www.prototype-typeo.com.

新奥丹

1个哥内国

NE.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

_GA.

Statistički podaci

Registruje Jedinstvensi ID Koji Se Koristi Za ProvljenjeStatističkkihPodataka O Tome Kako Korisnik Koristi Sajt。

www.prototype-typeo.com.

Statistika

2个戈纳

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

_GAT.

Statistički podaci

Koristi ga谷歌Analytics da kontroliše broj zahteva

www.prototype-typeo.com.

Statistika

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

_GID.

Statistički podaci

Registruje Jedinstvensi ID Koji Se Koristi Za ProvljenjeStatističkkihPodataka O Tome Kako Korisnik Koristi Sajt。

www.prototype-typeo.com.

Statistika

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

收集

Podaci za营销

Omogućava prikupljanje podataka za '显示和搜索再营销'

www.prototype-typeo.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

fr

Podaci za营销

Koristi Ga Facebook daIsporučiSerijureklamnih ProizvodaKaoŠtoje ponuda u realnom vremenu od stranetrežihlica koja se reklamiraju。

www.prototype-typeo.com.

营销

3个中间人

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

TR.

Podaci za营销

Koristi Ga Facebook.

www.prototype-typeo.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

广告/ GA-Audiences

Podaci za营销

Koristi Ga Google Adwords da PonovoProvučePosetioCeSajta Za Koje PostojiVerovatnoćadaćeda postanu kupci zasnovano naponsšanjutih posetilaca na raznim互联网索尔多维玛。

www.prototype-typeo.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

收集

Statistički podaci

Koristi Se DaSeŠaljupodaci na Google Analytics OUReńjukoji Koji Koji Posetilac I NjegovomPonašanju。Prati Takvog Posetioca Na RaznimUreëajima我营销Kanalima。

www.prototype-typeo.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

谷歌标签管理器

_mkto_trk

Podaci za营销

ovajkolačićzapraženjeomogućavaavaavaavaavaavaavaavaraetu dapovežeponsšanjeposetilaca sa primaocem neke imejl Marketing Kampanje,U Cilju Merenja Efikasnosti Takve Kampanje。

www.prototype-typeo.com.

营销

2个戈纳

https://policies.google.com/privacy.

谷歌地图

n

Praćenje podataka o ID uređaja

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za identifikovanje uređaja korisnika koji se ponovo vraća。我想要重新包装。

www.prototype-typeo.com.

营销

6 meseci

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

全球定位系统(GPS)

Praćenje podataka o lokaciji uređaja

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za mobilne uređaje da omogući praćenje zasnovano na geografskoj GPS lokaciji。

www.prototype-typeo.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

pref

Praženjepodataka o Korisniku

Registruje Jedinstveni ID Koji Koristi Google ZaVoïenjeattistike o Tome Kako Posetilac Koristi Youtube录像机Na Raznim Sajtovima。

www.prototype-typeo.com.

营销

8个中间人

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

Visitor_info1_live.

Praženjepodataka o Korisniku

Pokušava da napravi procenu o količini protoka podataka nekog korisnika na stranicama sa integrisanim YouTube视频材料。

www.prototype-typeo.com.

营销

179年德纳

https://policies.google.com/privacy.

YouTube

YSC.

Praženjepodataka o Korisniku

Registruje Jedinsti ZaVoëenjeattistike o Tome Koje Youtube Video Matterijale Je Poglyao Navedeni Korisnik。

www.prototype-typeo.com.

营销

Tokom Posete Sajtu.

https://policies.google.com/privacy.

请访问specifičnim kolačićima

谷歌分析: Ovaj internet sajt koristi谷歌Analytics, što je alatka za analizu internet podataka kompanije谷歌Inc.(谷歌)。谷歌Analytics koristi kolačiće kako bi nam pomogla da analiziramo kako korisnici koriste naš internet satt。

Pošto smo aktivirali anonimizaciju prenetih IP地址,谷歌će pre opisanog prenosa skratiti / anonimizirati poslednji oktet IP地址u državama članicama evropskog ekonomskog područja。Samo u izuzetnim slučajevima, IP地址为šalje na谷歌服务器地址为skraćuje od strane tih servera u SAD。谷歌će koristiti ove informacije u vrhu procene Vaše upotrebe internet sajta, prikupljanja izveštaja o aktivnostima sajta za nas i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnošću internet stranice i korišćenja interneta za nas。谷歌neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje谷歌。请向我们传达信息korišćenja i zaštiti privatnosti podataka mogu se naći na adresihttp://www.google.com/analytics/terms/gb.html..我的数据是“匿名IP”kako bi se obezbedilo anonimizovano prikupljanje podataka IP地址(koje se naziva IP masking)。

KakoSprečitipostavljanjeKolačića

Možete sprečiti postavljanje kolačića prilagođavanjem vašeg pretraživača。Zapravo, većina internet pretraživača omogućava određeni nivo kontrole nad većinom kolačića pomoću podešavanja pretraživača。Da biste saznali više o tome kako sprečiti postavljanje kolačića, postite http://vvv.allaboutcookies.org。

Međutim,utomslučaju,određenefunkcije sajtamoğdanežefunkcionisati ispravno i neke funkcije sajta vammoždavišenećebiti dostupne。

Kako Izbrisati / DeaktiviratiKolačiće

da biste izbrisali / deaktivirali svekolačićepostavljenenavašemračunaru,većinainternetivačavam dozvoljava da potpunoonemogućiteupotrebukolačićailidaizbrišetekolačićekreiraneod straneodreženihdomena / sajtova。Da Biste Saznali Kako到DaUčinite,Pogledajte Stranicu ZaPomoëzaKorisnikeVašegPretraživača:

 1. 铬:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 2. Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 3. Firefox:http://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preeferences.
 4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 5. Safari在ios:https://support.apple.com/en-us/ht201265
 6. 歌剧:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

MożetePosebnoSprečitiGoGoogle da Prikuplja I Koristi Podatke(Kolačićeiip adrese)za bilo koji互联网sajt koji posetitetakoštoćeteposetitii Instalirati dodatak zapretraživačkojije dostupan nahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

možete[takođe] posebno odbitikorišćenje谷歌分析na Ovom sajtu klikom nasledeći链接。Timećenaračunarubitipostavljenkolačićzaodjavu,Štosprečavabuduřeprikupljanjevašihpodataka prilikom posete Ovom互联网Sajtu:禁用Google Analytics.

Upotreba opcije'is nadruštvenimmrežama

Koristimo Opciju Koja VAMomogućavadelite InformaCije SA Internet Sajta NA Facebook,Twitter,Youtube,Linkedin,Instagram,SnapchatPomoćuOpcije“Share”。

Iz razloga zaštite privatnosti podataka, odlučili smo da ne koristimo direktne opcije uključivanja na(“插件”)društvene mreže na našem internet sajtu。我们穿的是长袍,可以选择tehničko rešenje koje Vam omogućava da odlučite da li da preneste podatke operaterima društvenih mreža i kada。Stoga, kada postite naš internet satt, podaci se nikada ne prenose automatski na neku društvenu mrežu。Tek kada sami aktivno kliknete na odgovarajuću opciju, Vaš internet pretraživač će se povezati sa serverima odabrane društvene mreže, tj。klikom na ikonu društvene mreže ukazujete na Vašu saglasnost Vašem pretraživaču za povezivanje sa serverima odabrane društvene mreže i slanje podataka o korišćenju operateru navedene društvene mreže,因为obzira da ste član takve društvene mreže ili ne。

Mi nemamo nikakav uticaj na prirodu ili obim podataka koje društvene mreže na taj način mogu prikupiti。我们的信息是:tiču svrhe i obima sakupljanja podataka, dalje obrade i korišćenja podataka od strane društvenih mreža i u vezi sa Vašim pravima o zaštiti podataka i relevantnim podešavanjima konfiguracije, pogledajte odgovarajuće savete o privatnosti podataka na određenim društvenim mrežama。

Linkovi Prema互联网SajtovimaTrežihlica

UOdreženimOblastima Na Ovom互联网Sajtu,MožeteNaićinaindove prema internet sajtovimatrežihlica,Koja Nisu Predmet oomogobaveštenjaozaštitiprivatnosti。Ovi Linkovi Su VAM Dati Kao Dodatne Pogodnost;Međutim,Molimo Vas Da Imate Nuu Da Mi NeKontrolišemotakvatrežalica niti nihove互联网互联网Sajtove i da takva trava jica ofaju privatnosti Koja se Odnose noconficeAcije Koje Su Prikupljene od Vas Kada Posetite互联网Stranice OpisanihTrežihlica。Mi vampreporučujemoda pemojivopročiteobaveštenjaozaštitiprivatnosti na svim互联网stranicama前NegoŠto日期svojeličnepodatke。

dužinačuvanjapodataka

vašeličnepodatkečuvamosamo onoliko koliko je neophodno radi ispunjenja svrhe navedene u prethodnom tekstu ili Koliko ZakonNalaïe。

bezbednost我佩帕里奇

sproveli smotehničkei组织猫咪yu skladu san standardnom praksom unašojbordiposlovanja kako bismo obebezbediliodgovarajuğinivo bezbednostiobraženihličnihpodataka。iPak,Bezbednost Zahteva Trud SvihUključenihAktera。zato vaspodstičemoda doprinesete ovim naporima takoštoćetei sami preduzetiodgovarajućemerebezbednosti,uključujućikorišćenjedobrih lozinki ineotkrivanje svojihkorisničkihimena i lozinki(ako ih mate)。

很高兴见到你

Ova internet stranica nije纳米比亚jenjena niti upućena deci mlađoj od 16 godina。我想知道我能做些什么。我的名字是Vaše dete dalo Lične podatke,我的名字是kontaktirate napersonal.data.promat.see@etexgroup.com

vašaPrava.

U svakom momentu možete ostvariti svoje pravo da zatražite pristup ili ispravku ili, ukoliko to želite, brisanje svih ličnih podataka koji se odnose na Vas。Takođe, možete se usprotiviti obradi ili zahtevati ograničenje obrade i korist od prava prenosa podataka (u zavisnosti od slučaja), u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka, slanjem potpisanog zahteva sa kopijom vaše lične karte, pasoša ili nekog drugog dokaza o identitetu napersonal.data.promat.see@etexgroup.comili u pisanoj formi na etex building performance d.o.o.,vojvode putnika 79,21208 sremska kamenica。

如果我是你的朋友,我可以向你提供以下的资料:povučete你可以向你的朋友提供以下的资料:utičete你可以向你的朋友提供以下的资料:povlačenja

花王predmet podataka,imate普拉沃哒podnesetežalbunadzornom organu(tačnijeûdržavičlaniciEvropske乌尼耶岛ükojoj JE花瓶梅斯托prebivališta,梅斯托zaposlenja伊犁梅斯托GDE本身povreda prava dogodila)阿古smatrate哒obradaVašihličnihpodataka predstavlja povreduvažećihzakona曲本身odnose呐zaštitupodataka。

虱子zaduženozazaštitupodataka

虱子zaduženo za zaštitu podataka u kompaniji Etex možete kontaktirati nacomplianeofficer@etexgroup.com.vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličhin podataka ili pitanja koja se tiču primene Vaših prava po osnovu važećih državnih zakona i evropskih zakona koji se odnose na zaštitu podataka。

那就是我的stupanja Datum

ovoobaveštenjeozaštitiprivatnosti stupa na snagu 25.5.2018。ZadržavamoPravoda,Prema Sopstvenim Potrebama I Odluci,OvoObaveštenjeozaštitiprivatnosti ozmenimo,Modifikujemo,Kao I Da Dodamo Ili Izbacimo Neke Delove。Trebalo Bi Da Povremeno Posetite Ovu Stranicu I DaPročitteGajnovijuVerziju ovogobaveštenttenjaozaštitiprivatnosti,jervašnastavakkorišćenjaovog sajta nakon postavljanja izmena ovih uslovaznačida ste sa navedenim izmenama oboznati。

Hvala Na Poseti Ovom Sajtu。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">