vášprojektpořiarnejochrany

PomáhameVám,Aby Ste VKaïdomKroku ProcesuNávrhuMaliistotu,ževašeRiešeniePasívnejPożiarnejOchranySpřavšetkyZákonnéPožiadavkyPlatnéNavašomTrhuAJEPRIPRAVENÉCHARÁNIťťudí,Stavby A Majotok。

Poznajte Preckisy,KtoréStePovinníDodržiavať

Bočnýpohľadna schodisko vknižnici

Poznajte Preckisy,KtoréStePovinníDodržiavať

prinášamevámprehľadplatnýchchigpisovopożiarnejbezpečnostistaviebvavašejkrajine。NechUōJevášprojektakýkoľvek,mámeprevásodpoveď。

NávrhPlánuPožiarnejOchrany

projektantka pracuje napláne,na偷了papiere一台笔记本电脑

NávrhPlánuPožiarnejOchrany

StaviateŠkolu,内蒙古,kancelárskubudovu,obytnúvýškovúbudovu alebonákupnécentrum?PreKaïdý典型的Budovy,KtorýProjektujete,BudeteMusieťZahrnúťPlánPasívnejPožiarnejOchrany,KtorýJuOchránipredPožiarom。

ZískajteSprávneTokumenty

Halapripravenánaskúšaniepożiarnejodolnosti

ZískajteSprávneTokumenty

ZískajteVšetkySprávneVyhláseniao parametroch(DOP),CertifikátyAleboSpravy OKlasifikácii,KtoréPotbujete,Aby BolVášNávrhv dokonalomsúladesmiestnymipożiarnymipredpismi。

哈希特里姆

60 RokovSkúsenostívoversipasívnejppayiarnejochranyavysokoúčinnýchizoláciíviedlokvývojutechnológiívysokokvalitnýchvýrobkov,ktorésinašlisvojeultnenievŠirokejŠkálepriemyselnýchodvetví。

斯塔布巴

Štyriamužiadohliadajúnastavbu dvoch modernýchbudov

斯塔布巴

projektystaviebeveľkéhorozsahupotbujúkonkrétneriebeniapasívnejpožiarnejochranyna ochranunosnýchkonštrukcií,前Pożiarnodeliagcekonštrukcie,protipožiarnetesnia,vetranie a naOdvádaniedymu。SpoločnosťPromatPonúkaKompetnéRiešenie,KtoréZachrağuježivotyacennéAktíva。

休闲

ľudiapracujúcina stavbe vosvetlenom tuneli

休闲

Tunyely Musia byťSchopnéOdolávaťuterémneVysokýmTeplotám。Vyvinuli SmeŠpeciálneDoSkyAProtipožiarneOmietke,KtoréNielenžeChrániaTunelyPredOh'om,Ale Ich AJudrëujúbeznárokovnadržbumnohoďalšíchrožalšíchrokov。VIVCInformácií0AnašomLobalálnomPôsobeníVOblastiTunelovZískateTu。

Priemysel.

Pohīadpreduna lietadlo letiacce nad Krajinou zarovno s hornithorom

Priemysel.

PomáhamePriemysluVyvíjaťBezpečnéProduktyavyrábaťichudržateȱnejšímvôsobom。VyvíjameNaMieruŠitéRiešeniav OblastiProtipožiarnych,Tepelnýchaizolácií,KtoréVyuřívaŠirokáŠkálaPriemyselnýchOdvetví。

Našereferencie.

Zistite,AkoPomáhameArchitektomA TechnikomChránićSúčasnéNáročnéProjektyvěstavby。

architektonickýprvok zprotipožiarnehoskla vgalériinedbalka

Galérianedbalka,布拉迪斯拉发

Promatvyriešilnáročnúkonštrukciuhorizo​​ckálnehozaskleniaprotipožiarnýmsklompromaglas®vcolorickejbudovegalérianedbalka v bratislave。

Našereferencie.

少年Čránky.

Spojte sa snašimitechnikmipořiarnejbezpečnostiazískajtefignácieonajnovšíchdrondochvoversipasívnejppřiarnejochrany。Dozviete Sa,AkoMôžemeSpoločneVyužić10CoznatkyPriHodnoteníRizíkAOChraneľudskýchživotov。

少年Čránky.

Podpora Promat.

logo promat nadprotipožiarnymidoskami vovýrobnejhale

Podpora Promat.

PotrebujetePomôcťNájsť,ČoHľadáte?

kontaktujte miestnehoodborníkanapožiarnubezpečnosťpromatazískajtenajlepšiemoğnériešenienasplneniezákonnýchpožiadavieknaprotipožiarnuochranu。

TechnickáPodporaSpoločnostiPromat

AKMáteotázkyTýkajúceSaRiešeníPasívnejPožiarnejOchrany,NašichVýrobkovAystémovAleboPotbujetePoradićsInštaláciou,ObrářteSANANAášTímTeporickejpodpory ...

Technickádokumentácia.

VyhľadávajteProvuktovéSmarytémovéKatalógy,vyhláseniao parametroch,InštalačnéPríručkyAďalšieTokumenty,KtoréPotbujeteNaDokončenieSvojejPráce。

60 Rokov OdbornýchSkúseností
TestovanéAcerifikovanéRiešenia
Globálnasieťslużieb.
Ak chcete na našom webe získať čo najlepší zážitok, potrebujete najnovšiu verziu svojho aktuálneho prehliadača. Môžete si ho stiahnuť tu kliknutím na ikonu prehliadača:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">