Ogolne Warunki Sprzedaży

§1。Postanowienia ogolne

1.Niniejsze Ogolne Warunki Sprzedaży(“占领华尔街”)obowiązują我们wszystkich stosunkach handlowych, w ktorych PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp.是一家występuje jako Sprzedawca(“Sprzedawca”),我majązastosowanie做umow Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcęz innymi podmiotami(“Kupujący”、“Kontrahent”)。

2.Zapoznanie się z niniejszymi warunkami jest wymagane od Kontrahenta w każdym przypadku, gdy składa on zamówienie lub zawiera umowę, gdyż stanowią one integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą。

3.Zawarcie umowy przez Kupującego鹿角的第二叉zastrzeżeńoznacza,że Kupujący zapoznałsięz niniejszymi OWS我wyraż一zgodęna我włączenie treści umowy nadto,że zostały一个z Kupującym uzgodnione我majązastosowanie wszędzie tam gdzie strony inaczej聂postanowiły wyraź聂naπś米氏,przy czym na Kupującym ciąży ciężar udowodnienia迪高,我żistniało inne pisemne porozumienie Stron。

4. Niniejsze OWS S'PowszechnieDostīpnePrzyCentikach IMateriałachInformacyJNYCH Oraz Na Stronie Internetowj Sprzedawcy,Przezodcy ZgodniePrzyjmujì,ZostałyOneDoręczonekupujīcemuniepóźniejniżprzyzawarciu umowy。jeżelikupującypozostajezesprzedawcąwtałychkontaktachhandlowychobowiązujązawszeows aktualne nadatęzawarciadanej umowy。

§2。我obowiązywanie umów

1.Każdorazowe złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży oraz zgodą na zastosowanie do niej niniejszych OWS, jeśli Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w sposób przez strony przyjęty zgodnie z regulacjami zawartymi poniżej。

2.Zamówieniepowinno BYCzłożoneW¯¯formie pisemnej我określaćdokładnąnazwę,ADRES我NIPKupującego,asortyment,ilośćzamawianego towaru,sugerowane miejsce dostarczenia towaru,TERMIN odbioru OD Sprzedawcy oraz BYC opatrzonepieczątkąfirmową我podpisane przezosobęuprawnioną做składaniazamówieńW¯¯imieniuKupującego。Mośliwejestrównieżskładaniezamówieńw formie elektronicznej lub faksowej。Zamówienieuważasięwówczaszaskutecznie dokonane,格里Sprzedawcca Potwierdzi到ZamówieniewCałościLubWCzęści。

3.Sprzedawca może przyjąć (potwierdzić) zamówienie w całości lub w części。potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje ilość我要去będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę oraz termin我要去sposób płatności。学期结束或结束zapłaty uważane są我们zastrzeżone那korzyść Sprzedawcy。

4.kupującyjestzobowiązanydo odbioru towaru w超级名称terminie。

5.奥弗蒂,reklamy i cenniki mają charakter niewiążący, chyba, że w danej ofercie lub cenniku inaczej zastrzeżono。

6.Kupujący nie może jednodonnie zrezygnować ze złożonego zamówienia。

7.Wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty na poczet zamówienia stanowią zaliczkę, jednakże maona ona skutek, iż w razirezygnacji przez Kupującego z zamówienia z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca marawo zaliczkę zachować。我们的帐户konieczności zwrotu zaliczki Kupującemu,我们的帐户potrąceniu wszelkich kosztów我wydatków poniesionych przez Sprzedawcę W związku z zamówieniem。

8.请记住ujętej w cenniku, oercie lub potwierdzeniu zamówienia多利扎się podatek od towarów我usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami。

9.W wypadku podwyższenia przez poddostawców Sprzedawcy cen produktów, Kupujący wyraża zgodę na odpowiednie podwyższenie ceny określonej W umowie, cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia。

10.wypadku, kiedy cena określona jest W polskich, a pomiędzy datą zawarcia umowy a datą wykonania umowy nastąpi zmiana kursu waluty, Sprzedawca ma prawany ceny odpowiednio zmiany kursu waluty obcej określonej według średniego kursu jej notowań ogłaszanych przez NBP。


§3。Płatności
1.Datą spełnienia świadczenia pieniężnego (datą zapłaty)笑话数据zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy。

2. W RazieOpónieniaKupującegowzapłaciezajakąkolwiekfakturōleubzapłatýzatowar,sprzedawcyprzysługujīwedługjegowyborunastępująceuprannienia:
一个。możeżądaćzapłatyodsetek na zasadachokreślonychw ustawie o terminachzapłatyw transakcjach handlowych albo innych aktualnieobowiązujīcychstalyacjach;
b. ma prawozaliczenia każdej zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej
wymagalnych。Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika co do zaliczenia zapłaty (wynikających z art。451§1 kodeksu cywilnego);
c.您的地址是:należności głównej我的地址是opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów
związanych z windykacją należności, także kosztów ubezpieczenia wierzytelności;
d. może zażądać od Kupującego zwrotu towarów,我们które Kupujący nie zapłacił。Może też wystąpić o odszkodowanie, jeśli towar został zużyty lub uszkodzony, a zwłaszcza, gdy wartość towaru
odebranego z magazynu Kupującego joke niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar;
e. może odmówić wydania kolejnej partii towarów;
f. ma prawopostawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy i domagania się zapłaty jednorazowo wszystkich istniejących
zobowiązań, niezależnie od widniejących na fakturze lub inaczej uzgodnionych terminów zapłaty;
g. ma prawoanulowania przyznanych upustów我rabatów na przyszłe zamówienia
h. ma parawo domagania się płatności za następne party towaru (albo za następne zamówienia) wyłącznie w formie przedpłaty lub za gotówkę。

3.Strony wyłączają niniejszym możliwość dokonywania przez Kupującego jakichkolwiek potrąceń z zapłaty należnej Sprzedawcy。聂wyłącza至możliwości jednosnonnego potrącenia przez Sprzedawcę własnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego。

4.Strony wyłączają niniejszym również możliwość dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie。

5.Sprzedawcy przysługuje prawowłasności zakupionego przez Kupującego towaru, do chwili całkowitej zapłaty za ten towar oraz należności z toarem związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej)。做czasu uregulowania ceny z tytułu nabycia rzeczy od Sprzedawcy oraz pokrycia pozostał心理学kosztow wynikają进入z umowy Kupujący聂莫że dokonywaćjakichkolwiek czynności, ktorych skutkiem由łoby zbycie滑obciążenie zakupionych rzeczy, wzglę民主党ktorych w mocy pozostaje zastrzeżenie własności。

6.Zapłata do rąk przedstawiciela Sprzedawcy może nastąpić tylko na podstawie udzielonego przez Sprzedawcę pisemnego pełnomocnictwa do przyjęcia zapłaty przez tego przedstawiciela。

7.Skonto za wpłatę gotówką wymaga odrębnego uzgodnienia。我们的交通工具是:się od ceny netto po potrąceniu rabatu i innych upustów oraz ponesionych przez Sprzedawcę kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania。我知道你在开玩笑,因为你知道Kupującego nie było zaległości w zapłacie poprzednich
należści。

8.Złożenie捷克人民银行Kupującego捷克人民银行zapłaty, chyba, że strony inaczej postanowiły na piśmie。

9.W razie powstania trudności płatniczych u Kupującego, W szczegolności W razie zwł冲电气W zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony做wstrzymania sięz wykonaniem umowy我uzależnienia dalszego jej wykonywania od uiszczenia zapłaty ceny przed dostawą,albo咱żą达尼亚ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, ktore gwarantuje zaspokojenie istnieją进入zobowią咱ńpłatniczych Kupującego wobec Sprzedawcy。Ponadto wszelkie istniejące zobowiązania, względem których Sprzedawca udzielił Kupującemu zgody na zwłokę w ich zapłacie stają się wymagalne。

10.W przypadku przeterowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności。

11.Kupujący zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie prawa zatrzymania wynikającego z wcześniejszych albo innych bieżących stosunków umownych。

12.zgłoszeniereklamacji nie uprawniakupującegodo wstrzymaniazapłatyza towarbądźzajegoczęść。

§4。Warunki dostawy

1.Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest miejsce rozładunku towaru。Nie dotyczy to tych przypadków, gdy przewóz towarów Nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedawcę - wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, gdzie następuje załadunek towaru。请访问dotyczą również chwili spełnienia świadczenia。

2.网址:umówienia się, że交通工具网址:Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do uzgodnionego miejsca bez jego wyładowania oraz pod warunkiem, że droga dojazdowa jest dostosowana do transportu ciężkiego。

3.Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane Z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia。

4.Ustalone terminy dostaw obowiązują Sprzedawcę jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy na piśmie。

5.Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego我知道wyładunku去找你,我知道później niż w ciągu 2我要去找你。Kupujący ponosi koszty rozładunku。W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku W zakreślonym czasie 2 godzin, ponosi on także koszty przestoju pojazdu wraz z kierowcą。

6.Kupujący我的朋友wskazać,我的朋友rozładunku pojazdu z toarem。您的地址是:rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotny wzrost kosztów transportu, wówczas dodatkowe powstałe W 10 sposób koszty transportu obciążają Kupującego。

7.W każdym wypadku, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek towaru oraz wszelkich innych kosztów我odpowiada wobec Sprzedawcy zszkody wynikłe z takiego opóźnienia。

8.交通工具bądź utraty obciąża Kupującego, jeśli我们了解交通工具własnym zakresie。

9.丹麦人dotyczące frachtu nie mają charakteru zobowiązującego。我的名字是są w oparciu o koszy frachtu i wysyłki obowiązujące w dacie sporządzenia oferty。Późniejsze zmiany zalicza się odpowiednio na korzyść lub w ciężar wydatków Kupującego。

10.Kupujący ponosi nadto koszty opakowania towaru na czas transportu, opłaty za opakowania i palety użyte do transportu zakupionego towaru, jak też koszty spowodowane potrzebą zabezpieczenia transportu albo ochrony materiałów。

11. KOSZTY I STRATYWYNIKŁEWSKUTEKNIEUZASADNIONEJ ODMOWYPRZYJęCIATowaru,W TymRównieżDodatkoweKoszty I Ryzyka Transportowe,Obciążająkupującoge。

12.Zwrot towaru jest możliwy jedynie w wypadku potwierdzenia warunków przyjęcia tego towaru przez Sprzedawcę。

13. W Razie Zmiany Miejsca Lub Terminu Dostawy ProzezKupujăceGoPoPotwierdzeniuZamówienia,KupującyPokrywaWszelkieWynikłeStądKoszty。

14.Kupujący zobowiązany笑话starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu。

15. Sprzedawcaupoważnianiniejszymkupującegozujesię,dodopełnieniawszelkichoffernościzwiązangancchz程序ąreklamacyjnązwiązanązprzewozem towaru。kupujəcymaobowiązekkzażądaćodprzewoźnikadokonania naliścieprzewozowyymadnotacji o szkodzie lubzażądaćprzy odbiorzesporządzeniaprotokołuszkodowo pod Rygorem utratyroszcze¶
odszkodowawczych。

16. ZdarzeniaNagłeZewnętrzneiniemożliwedo przewidzenia w dacie zawarcia umowy(Siławyższa),zwalniająsprzedawcęzhobowiązkuzachowaniaprzyjętnnasiebieterminówwykonania umowysprzedażyprzez okres ich Trwania。

17.Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także spory między pracodawcami a pracownikami, w tym także pomiędzy pracownikami Sprzedawcy a Sprzedawcą, strjki, niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu dostawcy, zakłócenia w komunikacji, lub akty władzy państwowej utrudniające wykonanie zawartej Umowy。

§5 Opakowania

1.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar, który ma być dostarczony Kupującemu był należycie opakowany。

2. Sprzedawca nie ponosiOdpowiedzialnościzaszkodywynikłezwłaściwościzastosowanegomatteriałuzwykleużywanego做opakowania towaru danego rodzaju。

3. W Wypadku Kiedy Towlar PowinienbyćDostarczony Na Paletach,SprzedawcaStosowańBędzie皇家吉德诺 - I Wielorazowe NiePodlegająceZwrotowi。

§6 Rękojmia我gwarancja oraz procedua reklamacyjna

1.Kupujący oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu艺术。221年kodeksu cywilnego。

2.žmocy niniejszego OWS,做zawartej umowy聂玛雅zastosowania przepisy kodeksu cywilnegoörękojmiZA wady towaru,jednakżeSprzedawcamoże,wedługswego wyboru,uwzględnićreklamacjęKupującego,jeśliuzna JA ZAuzasadnioną我jeślispełnioneBEDA warunkiponiższe:
a. Reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie i nastąpi to na piśmie;
湾Jeślireklamacja dotyczyilościtowaruwynikłejbłędnegozapakowania Z,reklamacjęnależyzgłosićnajpóźniej瓦特dniunastępnymPOrozładunku,jeśliZAS dotyczy szkodyzaistniałej瓦特transporcie - należyJAzgłosić瓦特dniurozładunku,przy czymniezbędne开玩笑umieszczenie adnotacjiöniewłaściwymstanie towaru瓦特momencierozładunku呐liścieprzewozowym i potwierdzenie przez zheentantaprzewoźnika;
c. Jeśli reklamacja dotyczy jakości towaru, należy ją zgłosić w ciągu tygodnia od dnia wykrycia wady;
天。W przypadku uznania reklamacji zauzasadnioną,dopuszczasięmośliwośćwony,wolny od wad lub zastosowanie ofuustu。załatwieniereklamacji wwyřejopoisanysposóbwykluczamośliwośćologaniasiędalszych rekompensat。
e.把你的名字写在你的名字上,Kupujący obowiązany jest przechowywać写在你的名字上podlegający写在你的名字上należytą starannością, tak aby nie nastąpiło写在你的名字上braków, jak również utrata właściwości, które 10写在你的名字上。
f.向你的朋友发送邮件odpowiedzialności za niewłaściwe向你发送邮件powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej
G。Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jesttakżeposiadanie prozezkupującegodokumagji照片jijącejrodzaj irozmiarwadydajīcejpodstawędo reklamacji我prizkazanie tej dookumentacji sprzedawcy。

§7 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę do Kupującego na adres widniejący w zamówieniu albo w innej kierowanej przez Kupującego do Sprzedawcy korespondencji, będą skuteczne i w razie nieodebrania przesyłki, datą skutecznego doręczenia będzie data, w której nie udało się doręczyć przesyłki albo data upływu terminu drugiego awiza.

2.我们的城市扩展到mają我们的城市扩展到这里。

3. W przypadkunieważnościniektórychpostanowieńows wskutek wprowadzenia odmiennych stancacji ustawowych,pozostałepostanowienia nietracùswojejważności。

4.Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkamiprzypadku braku porozumienia W terminie miesiąca od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu drugiej stronie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy。

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">