关于丹尼奇的信息

WSTęP.

我们将为您提供更多信息Użytkownika我们将为您提供更多信息Użytkownika, którez siedzibą Warszawie przy u. Przecławskiej 8 (03-879) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w warzawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000080938 (działający jako administrator danych, zwany dalej " Administratorem danych ") gromadzi za pośrednictwem witryny internetowejwww.promattop.pl(zwaną dalej " Witryną Internetową ") i stanowi wyjaśnienie dlaczego Administrator Danych zbiera i przetwarza takie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób przetwarza dane osobowe,które Użytkownik udostępnia Administratorowi Danych i jakie dane osobowe poznaje管理员Danych podczas wizyty Użytkownika na Witrynie internettowej。Korzystanie ze Witryny internettowej przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Informacji o Ochronie Danych。

Podstawa prawna

 1. rozporządzeniaparlamentu europejskiego i rady 2016/679 z迪亚27 kwietnia 2016 r。W闪闪发光奥斯多夫·斯诺·斯巴尼·Związkuz przetwarzaniem danych owsobowych i w sprawie swobodnegoprzepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /我们(ogólnerozporzədzenieo ohronie danych);
 2. Ustawa z Dnia 18 Lipca 2002 r。oświadczeniuumumugdroogōelektroniczną;
 3. 2004年16日,prawotelekomunikacyjne

管理员Danych Przetwarza Dane OsoboweUżytkownika:

 • na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika,
 • w zakresie i celuniezbīdnymdonawiązania,ukształtowaniatreściumowy,zmianybądźjejrozwiązaniaorazprawidłowejreavizacjiusługświadczonychdrogýelektronicznō,
 • w zakresie i celuniezbīdnymdowypełnieniauzasadnionychinteresów(虾usprawiedliwionychcelów),一个przetwarzanie nie narusza praw iwolnościeosoby,którejdanedotyczą。]Ilekroćprzetwarzanie danych osobowychUżytkownikaopiera SIE呐udzielonej przezUżytkownikazgodzie,Użytkownikowiprzysługujeprawo做cofnięciatakiej zgodyW¯¯dowolnym czasie,BEZwpływu呐zgodnośćžprawem takiego przetwarzania przedcofnięciemzgody。

Zbierane Dane Osobowe.

行政长官Danych zbiera dane osobowe związane z Użytkownikiem (zwane dalej "Danymi Osobowym.“)Na Dwa Sposoby:

 • PoprzezRejestracjęiWysyłaniefiginalcji,Któreużytkownikdecydujesięwprowadzićnaniektórychstronach witrynynextinowj。InformAcje Oznaczone Someviceem“*”MusząbyćPrzekazaneW CeluUmośliwienia管理员owi Danych RealizacjiOkrežlonychPoniżejWymagańZwiązanychzPrzetwarzaniemDanych。Dane Osobowe ZebraneBezpośredniooduğytkownaobejmująimićienazwisko,Adres Domowy LubSłužbowy,Adres电子邮件,数字电信邮编,Profesja,WiacomońLubinne Dane Osobowe Lub Informacje KontaktowePrzekazywane管理员ow DanychPrzezueżytkownika。管理员DanychMožeRównieżPoprosićużytkownaao Komentarze,Sugestie Lub InforicAcjeZwiëzaneZWitrynąneumentSwi,Produktami LubUsługamiLubFirmon andermandera danych。管理员DanychMožeWymagaćPodaniaOnneOkrežlonychRodzajówficinetacjiwzwiązkuzkonkursami,陶尔米亚,Innymi Promocjami Lub InnymiDziałaniamiMarketingOyymi,W TymPrzesyłaniaTreściTekstowych,Wideo Lub Audia。
 • poprzez pliki饼干。Więcej informacji na temat plików cookie dostępne jest poniżej。

Korzystanie z Danych Osobowych

Dane OsoboweUōytkownikabędąwykorzystywanewyłęczniewzakresieniezbīdnymdoumożliwienia管理员owi danych:

 • Odpowiadanie nabezpośrednieżądanieużytkownika,zgodnie z opisem podanym w czasie,格迪管理员danych zbiera daneoosoboweużytkownikalub podanym w innysposóbużytkownikowiprzedużyciemdanych OsobowychUīytkownika[;
 • Zarządzanieużytkowaniemwitrynyneinkowwejprzezużytkowna,w t tym woypowiednim zakresie,udziałemużytkownaw konkursach,陶列赛,innych oftertach promocyjnych lub innychdziałaniachmarketingowych [;一世
 • wysyłanie Użytkownikowi maili lub innych informacji marketingowych dotyczących wybranych marek, podmiotów powiązanych i/lub partnerów Administratora Danych, z którymi Administratora Danych prowadzi wspólne promocce lub计划,a którymi Użytkownik może się zainteresować poprzez korespondencję elektroniczną / korespondencję / wiadomości tekstowe (pod warunkiem, że Użytkownik udostępnił Administratorowi Danych/podmiotom stowarzyszonym i/lub partner Administratora Danych wyraźną uprzednią zgodę na takie działanie,Jeżeli给我们开玩笑obowiązujących przepisów prawa)。

Danych管理员może łączyć dane osobowe przesyłane przez Użytkownika z innymi danymi osobowymi, które Danych管理员uzyskał na temat Użytkownika w tych samach z innych źródeł,w tym jeśli Użytkownik udostępnił Administratorowi danydane osobowe Użytkownika w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium (takiego jak platformy społecznościowe)。Źródła te obejmują: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter。

行政长官Danych nie może wykorzystywać Danych Osobowych Użytkownika do nowych celów, które nie zostały为我们提供关于Danych的信息,z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują odpowiednie ustawwe zezwolenia w tym zakresie。我们każdym przypadku przed użyciem Danych Osobowych do innych celów, Danych管理员zobowiązany jest poinformować Użytkownika o takiej zmianie W niniejszej Informacji o Ochronie Danych。W przypadku działań partych na zgozie Użytkownika, Danych nie będzie przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika Danych Osobowych nowych celów bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika。

Szczególna kategoria Danych Osobowych

行政长官Danych nie będzie zbierać ani przetwarzać szczególnej kategorii Danych Osobowych dotyczących Użytkownika。[Szczególne category orie danych osobowych obejmują dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub inne przekonania o podobnym charakterze, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej,信息,życia seksualnego lub orientacji seksualnej。

营销bezpośredni

管理员Danych NieBędzieWykorzystywać丹奇奥比楚uğytkownikadoelówmarketingubezpośredniegobezupuzedniejwyražnejzgodyużytkownika,zwyjītkiemprzypadków,gdy jest到Dozwolone Na MocyObowiązującegoprawiązującegoobowiązującegoprawa。

Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać jakichkolwiek informacji handlowych lub promocyjnych od Administratora Danych,Użytkownik może bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia zrezygnować z jakichkolwiek bezpośrednich kampanii marketingowych i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego Danych Osobowych dla do takich celów,wysyłając do Administratora Danych wiadomość elektroniczną na adres daneosobowe@etexgroup.com i podając informację o“rezygnacji”w temacie wiadomości elektronicznej Użytkownika。现在,Użytkownik może skorzystać z程序rezygnacji zawartej w wiadomościach promocyjnych otrzymanych od Administratora Danych。

Należy pamiętać, że rezygnacja otrzymywania od administratorora Danych promocyjnych wiadomości nie uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywania informacji związanych z dowolną umową, jaką Użytkownik zawarł z administratororm Danych。

Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

管理员Danych nie będzie wykorzystywał zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa。我们需要Danych poinformuje Użytkownika o logice związanej z decyzją, jak również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takigo przetwarzania Danych Użytkownika przez Danych管理员。

udostəpnianiedanych oveobowych我prizekazywanie danych Osobowych doKrajówtrzecich

行政长官Danych udostępni Danych Osobowych Użytkownika jakimkolwiek stronom trzwanie publiczanych, o这是一部非常重要的歌剧się na konkretnej zgodzie Użytkownika, niezbędnej do realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem行政长官Danych,lub gdy takie przekazywanie Danych Osobowych jest w inny sposób dozwolone lub obowiązkowe na mocy prawa lub na mocy zarządzenia organu administracyjnego lub sądowego。

管理员Danych przesyła Dane Osobowe Użytkownika do następujących odbiorców: podmioty stowarzyszone, partnership, dostawca usług hostingowych, pozostali dostawcy itp。
Należypamiętać,泽W¯¯przypadku,GDY丹麦OsoboweUżytkownikaSA przekazywane做podmiotówprzetwarzającychLUB斯特龙trzecichznajdującychSIE波萨Europejskim Obszarem GospodarczymW¯¯krajach,które聂萨uznawane przezKomisjęEuropejskąZAgwarantująceodpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych,管理员Danych zapewniwdrożenieodpowiednichśrodkówzgodniez doobowiązujəcymiprzepisami prawa krajowego ieancejskiego w zakresie Ochrony danych。uğytkownikmożeuzyskaćkopięodpowiednichzabezpieczeńleuxferficecjedotyczącetego,gdziezostałytakiekopieudostępnione,przesyłajīcnamwiacomośćelektronicznōnaadres:daneosobowe@etexgroup.com.

Wykorzystywanie plikow饼干

Pliki cookie małe Pliki tekstowe umieszczane w komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu przez witryny internettowe odwiedzane przez Użytkownika。Są one szeroko stosowane w celu zwiększenia wydajności działania lub pracy witryn intranetowych jak również przekazywania informacji właścicielom witryny internatowej。

Ogólne informacje o wykorzystywanych plikach cookie

Niniejsza Witryna internettowa korzysta z plików cookie do przechowywania preferencji językowych Użytkownika, do przeanalizowania wykorzystania Witryny przez Użytkownika w ramach谷歌Analytics, do aktywacji funkcji interakcji społecznościowych z obsługiwanymi zewnętrznymi witrynami społecznościowymi]。Gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę Internetową po raz pierwszy, strona wejściowa wyświetli informacje na temat prywatności i odpowiednie sformułowania dotyczące zgody na wykorzystanie plików cookie za pośrednictwem“baneru na temat plików cookie”。W przypadku dalszego aktywnego korzystania przez Użytkownika z Witryny Internatowej braku aktywnego sprzeciwu ze strony Użytkownika na wykorzystywanie plików cookie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, a taka zgoda będzie przechowywana W przeglądarce Użytkownika,aby informacje te nie musiały być powtarzane na każdej stronie Witryny internettowej。W przypadku braku zgody W przeglądarce Użytkownikajeśli Użytkownik usunął pliki cookie Użytkownika),“baner na temat plików cookie”z informacjami o ochronie danych pojawi się ponownie przy następnym odwiedzeniu Witryny internettowej przez Użytkownika。管理员Danych może zainstalować i korzystać z pewnych technicznie wymaganych plików cookie, które nie wymagają uprzedniej zgody Użytkownika。管理员Danych może również wykorzystywać sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji Użytkownika i które również nie wymagają wcześniejszej zgody Użytkownika。Pozostałe pliki饼干(takie木菠萝pliki饼干poprawiające nawigacjępoprzez rejestrowanie określonych danych -ę佩带天珠ki czemu Użytkownik聂musi ponownie wprowadzaćtakich danych w każdym阿宝łączeniu——我dostosowywanie zawartości Witryny Internatowej做preferencji Użytkownika)由ćmogąinstalowane我wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika

Dodatkowe informacje na temat konkretnych plików cookie

谷歌分析: Niniejsza Witryna internettowa korzysta z谷歌Analytics, które jest narzędziem analizy danych internettowych firmy谷歌Inc.(谷歌)。谷歌Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia Administratorowi Danych przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny internettowej。

Z uwago na to, że Administrator Danych aktywował anonimizację przekazywanych adresów IP,谷歌przed takim przekazaniem skraca / anonimizuje ostatni oktet address IP w państwach członkowskich EOG。Pełny地址IP jest wysyłany i skracany przez serwery谷歌w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach。谷歌wykorzysta的信息和信息的网址Użytkownika z Witrynie internettowej, worzenia dla administratatora danych raportów na temat aktywności na Witrynie internettowej oraz świadczenia dla administratatora danych innych usług związanych z aktywnością na Witrynie internettowej korzystaniem z Internetu。谷歌zobowiązany jest nie kojarzyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez谷歌。Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html。Należy pamiętać, że w niniejszej Witrynie internettowej kod谷歌Analytics jest uzupełniany przez“anonimizowany adres IP”,aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw。maskowanie adresow IP)。

Jak zapobiegać zapisywaniu plików cookie

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę。Rzeczywiście większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki。Więcej informacji na temat zapobiegania zapisywaniu plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org。
Jednakże, w takim przypadku niektóre właściwości Witryny internettowej mogą nie działać poprawnie, a niektóre funkcje Witryny internettowej mogą nie być dostępne dla Użytkownika。

jakusuwać/dezaktywowaýplikicookie

w celuuusunięcia/ dezaktywacji wszystkichplikówcookie zapisanych na KomputerzeUōytkownika,WiększośćśćśćśćęknetynowiCołkowiciewyłęczyćłkowiciewyłęczyćkorzystaniezplikówcookie lubusunąćpliki cookie zapisane przezokreślonedomeny / witrynynelinnowoy。Więcejfiginalacjina tematdostəpnejest na stronie pomocyprzeglądarkiużytkownika:

Uīytkownikmožewszczególnościuniemożliwić谷歌zbieranie i wykorzystiewanie danych(plikówcookie i Adresu Ip)w przypadkukażdejodwiedzanejprzezużytkownawitrynyneultsowj przez pobranie i zinsstalowanie wtyczkiprozeglądarkidostəpnejpodadresemhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb.

uğytkownikmożerównieżwyraźnieodmówićkorzystania z谷歌分析na tej witrynie newnetowj,klikajīcponiższy链接。Plik cookie na temat rezygnacji zostanie zapisany na Komputerze,CoUnieożliwiprzyszłepobieraniedanych podczas odwiedzania tej witrynyneumentwejprzezużytkownika:
< a href = " javascript: gaOptout () " >Dezaktywacja谷歌分析

Udostępnienie w mediach społecznościowych

ZeWzględuna ocerch andch管理员Danych CelowoZdecydowałsięniewykorzystywaćbezpośrednichwtyczek康迪斯科维·瓦茨诺·罗马朱戈·威特里尼网络马蹄铁Zamian,Administrator Danych Wykorzystuje OrtteratywneRozwińzanieTechniczne,KtórePozwalauğytkownowiZdecydowań,Czy i KiedyPrzekazaćDane DoOperówSieciSpołecznoğciowych。德威奇,GDYUżYTKOWNIKODWIEDZA WITRRYNINGNINEXOW,DANE NIGDY NIE S HIAMATATYCZNIEPRZESYŁANEOIECISPOŁECZNOśCIOWEJ。Wyłęcznie,GdyUīytkownik山姆Aktywnie Kliknie Odpowiedni Klawisz,Przeglądarkaneuptinowa,ZKtórejKorzystaużytkownikPołęczysięzszerweramisiecispołecznościowej,tj。kliknięcieNA达尼元件,następniekliknięcieNAikonęsiecispołecznościowejoznaczazgodęUżytkownikaNApołączenieSIEprzeglądarkiUżytkownikaŽserwerami siecispołecznościowych我wysłaniedanychöużytkowaniu做TEGO operatora siecispołecznościowej,niezależnieOD TEGO,CZYUżytkownik开玩笑subskrybentem takiej siecispołecznościowej。

管理员Danych Nie MaWpływuna charakter lub zakres danych,któremogənastəpniegromadzićsiecispołecznościowe。Informacje呐TEMAT celu我zakresu gromadzenia danych,dalszego przetwarzania我wykorzystywania danych przez siecispołecznościoweoraz prawUżytkownikaW¯¯zakresie ochrony danych我odpowiednichustawieńkonfiguracyjnychmożnaznaleźćW¯¯odpowiednich wytycznychdotyczącychprywatnościW¯¯sieciachspołecznościowych。

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Wniektórychobszarach niniejszejwitrynyneinkownowjiaćlinkidozewnętrznychtronnetynewych,któreniepodlegająpostanowieniami niniejszejfinjeceacji o o rochie danych。Linki tesìudostəpnianedlawygodyużytkownika;należyjednakpamiętać,ZE管理员Danych聂sprawuje kontroli NAD takimi stronami trzecimi LUB ICH stronami internetowymi oraz ZE TEzewnętrznestrony internetowe BEDApodlegałyinnej信息详细信息öochronie danych瓦特zakresie danych zebranych ODUżytkownika,GDYUżytkownikznajdzie NA tychzewnętrznych斯特罗纳克internetowych。管理员DanychZachīcaużytkownikadouważnegoprzeczytania信息ji o ohronie danych wszystkich stron neutnewych przed prozekazaniem信息jiumożliwiającychosobistąidentyfikację。

Okres przechowywania danych

行政长官Danych zachowa Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie tak długo,向konieczne do realizacji celów opisanych powyżej lub zgodnie z wymogami prawa开玩笑。

Bezpieczeństwo我poufność

管理员Danych wdrożył środki techniczne i organization the standard - dowymi praktykami branżowymi w celu zapewnienia odpowiednigo poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Osobowych。Niemniej jednak bezpieczeństwo wymaga wysiłku ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów。管理员Danych扎克ęca zatem Użytkownika做udziałU w tych działaniach poprzez podejmowanie odpowiednichśrodkow bezpieczeństwa przez Użytkownika, w tym korzystania z silnych哈泽ł我zachowywania poufności wszystkich nazw Użytkownikow我哈泽ł(w stosownych przypadkach)。

Korzystanie Z Witryny Internetowej Przez Dzieci

Niniejsza Witryna互联网上有一个jest przeznaczona dzieci poniżej 16 roku życia我有一个jest do nich skierowana。管理员Danych świadomie nie zbiera jakichkolwiek informacji od takich osób。Jeśli zdaniem Użytkownika, dziecko Użytkownika udostępniło Danych dane osobowe, prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod addressdaneosobowe@etexgroup.com.

Prawa Użytkownika

我们的名字是Użytkownik może skorzystać z prawa Użytkownika do żądania dostępu do danych i ich poprawiania oraz, W zależności od przypadku, usunięcia wszelkich danych Osobowych dotyczących Użytkownika。Użytkownik może również wyrazić przeciw wobec przetwarzania lub zażądać ograniczenia przetwarzania i skorzystania z prawa do przeniesenia danych (w zależności od przypadku), zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, wysyłając podpisany formularz wniosku wrazz kopią doodu osobistego,护照lub innego dowu tożsamości Użytkownika nadaneosobowe@etexgroup.com.lub na piśmie na adatora danych。

我们的名字是wpływu na zgodność我们的名字是zgodę wydaną przed takim cofnięciem。

JAKO osoba,której丹麦dotyczą,Użytkownik马prawozłożyćskargę做organu nadzorczego(WszczególnościW¯¯państwieczłonkowskimUNII Europejskiej,Wktórymznajduje SIE miejsce zamieszkaniaUżytkownika,miejsce pracyUżytkownikaLUB miejsce,Wktórymdoszło做naruszenia),jeśliUżytkownikuzna,ZEPrzetwarzanie danych Osobowychdotyczęcychużytkownikanaruszaobowiązująceprzepisy o o rochie danych。

数据wejścia w życie i zmian

Niniejsza Informacja o o obernie danychobowiązujeod 25.05.2018 r ..管理员Danych Zastrzega Sobie Prawo,WedleWłasnegouznania,Do Zmiany,Modyfikacji,Dodania Lubusunięciaczęścininiejszejfificacie o o o oblie danych w dowolnym momencie。Użytkownikpowinien okresowozapoznawaćSIEŽnajnowsząwersjęniniejszej信息详细信息øOchronie Danych,ponieważdalsze korzystanieŽniniejszej Witryny Internetowej przezUżytkownikaPO opublikowaniu zmian niniejszychpostanowieńbędzieoznaczać,ZEUżytkownikpotwierdza TE zmiany。

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie niniejszej Witryny internettowej。

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">