Systemyzabezpieczeńpasywnych - odpornośćigowiowa i reakcja naogień

ToStatiałnieorganiczny,Klasyfikowany Jako Produkt Niepalny。Jednak Elementy Konstrukcji Stalowej W温度500°C(DOOSIąGNIęCIAWCIąGUIKKUMINUT OD POWSTANIAPOżaru)TRACąSWOJąnośnośćAbyWięcZachowaćnoënośćkonstrukcji,należywykonaćodpowiednie zabezpieczenia ogniowe przy pomocypłytologiochnnych,farbpīczniejącychlub zapraw natryskowych。Kluczowa DLA Tego TypuProduktów - ZarównoWPrzypadkuStali,Jak I InnychMatteriałów - jestIchodpornośćogniowa oraz reakcja naogień。

Do zabezpieczenianoȱnościkonstrukcjistalowejmoȱnawykorzystaȱpłytypromatect®。ichwysokastabilnośćpozwala na wykonaniesamonoğnejekładzinyskrzynkowejbez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych。W przypadku gdy konstrukcja zewzględówarchitektonicznych powinnapozostaćwidoczna,zabezpieczeniemoȱnawykończyćfarbami ologionernymipromapaint®sc3 i sc4。ZAPRAWY IGNIOBLONNE S HATOMIASTNAJCZęśCIEJStosowane W HalachPrzemysłowych。

Odpornośćogniowa oraz exponteryżelbetowe我drewniane

żelbetoweupounty budowlane w starych obiektach zazwyczaj niespełniająwymagańprzeciwpoȱarowychokreȱlonychwobowiązujəcychprzepisach。dlategoprojekty instalacjiprzeciwpoȱarowejw budynkachMusząuwzględniaćwykorzystanie dodatkowychmatteriałów。ZaPomocąpłytogniochniochnychpromatect®Lubnatryskówogniochronnychpromaspray®2010żelbetowemoȱnaodpowiedniozabezpieczyȱDziękitymateriałomodpornośćoneowamožewynosićdo rei 240.poszczególneliteryoznaczają:

  • r -nośnośćogniowa.Minutach,
  • E -szczelnośćonogiowa.Minutach,
  • 一世 -izolacyjnośćogniowa.M minutach。

każdyztychparametrówjestokreślonyzgodnie zpolskýnormądotyczącązasadustalaniaklasogniowejurementówbudynku。

ZaPomocýODPOWIEDNICHMateriałówMoğnaKakżeZwiększyćOdpornośćogniowąkonstrukcjiwykonanych z droewna。Stropy drewniane zabezpieczoneokładzinąžpłytogniochronnychPROMATECT®-H,płytPROMAXON®典型一个LUBnatryskówogniochronnychPROMAPRAY®przy niewielkiejgrubościpłytosiągająklasęodpornościogniowej做REI 120Nośneelementy drewnianemożnaTEZzabezpieczyćZApomocąbezbarwnego impregnatuPROMADUR®。

ODPORNOśćIGHIOWAI SZCZELINY DYLATACYJNE

wwiększościobiektówbudowlanych s hi stosowane szczeliny dylatacyjne。ich zadaniem jestprzejęcienaprężeniawynikającegoze zmianobjętościiodkształceńpowodowanychróżnicamiumercatur,nierównomiernymosiadaniemgruntu,wstząsamilub skurczami betonu。

szczeliny dylatacyjnemogąjednakułatwićrozprzestrzenianiesięognia i dymu w trakciepożaru。Aby TegoUniknąć,WartoZastosowańMasyIgnioNelnne:

  • Promastop®-e /涂层,
  • Promaseal®-a,
  • promaseal®-喷雾。

ODPORNOśćIGHIOWAśCIANA Instalacje Techniczne

Instalacje Techniczne,WSzczególnościroute ikable elektryczne,wielokrotnieprzechodząprzezprizgododprzeciwpoğarowe.。Muszą一,德萨摩jak expontyyoddzielajēce,spełniaćkryteriaszczelnościiizolacyjnościonogiowej。W Systemie IgnioChonnychprzepustówinstalacyjnychpromastop®ipromaseal®oferujemyzestawy sprawdzonychrozwiązańkonstrukcyjnych。

W promat顶级wykonujemy projekty wykonawcze zabezpieczenia biernego konstrukcji stalowych,droewnianych,obudowy tras kablowych,przejýtrastalacyjnychi dylatacji。

kontakt.

Biuro projektowo-inżnynierskie

adriandąbrowski.
Kierownik DS。projektówppoż。
M:571 407 178
T:022/212 22 80
projekty.promat@etexgroup.com.

Pomoc Techniczna Promat.

JeśliMaszpytaniadotyczącebiernej ochronyprzeciwpoȱarowej,naszychproduktówczyiichzastosowania,skontaktujsięznaszymzespołem!

dokumentacja techniczna.

Aprobaty Techniczne,Broszury Produktowe,CertyfikatyZgodności,DeklaracjeWłaściwościużytkowychCzy Katalog Techniczny - WszystkieNiezbīdnedo Realizacjiprojektówdokumenty w jednym miejscu。

60 LatDožwiadczenia.
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">