Wybrane aspekty project jektowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

awaryjneoświetlenieewakuacyjne ma na celuoświetlenieokreślonejstrefy wsposóbniezwłoczny,自动射流znie nawystarczającyczas w przypadku,gdy zawiedzie zasilanieoświetleniapodtawogo。równieważnąfunkcjęprzy ewakuacjipełniąznakibezpieczeństwa。DowiedzSië,Jakie ParametrySąOkreśloneDLATychSystemów。

Zdjęcie przedstawiające przybliżenie na znak wskazujący wyjście awaryjne。Znak znajduje się przy足够,zwisa z góry。马metalową ramkę i zielone tło。Znajduje się na nim, od lewej strony, każdy element jest biały i nie ma obrysu, tylko wypełnienie: sylwetka drzwi, strzałka kierująca w stronę drzwi, sylwetka biegnącego człowieka。Znak jest podświetolny。

AwaryJneOświetlenieewakuacyjne.Powinno się uruchomić, gdy zostaje uszkodzona jakakolwiek część zasilania oświetlenia podstawowgo。Oprawy oświetlenia awaryjnego łącznie z zespoloni, zasilane w sposób nieciągły, działają nawet po uszkodzeniu końcowego obwodu oświetlenia podstawowgo。Instalacja oświetlenia awaryjnego z centralną baterią powinna posiadać przewody i kable waz z zamocowaniami, które wykazują ognioodporność o takim czasie, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne。

Sprawdō,jaknależyzaprojektowaćOświetlenieewakuacyjne.我jakie normymająspełniaznaki bezpieczeństwa

Oświetlenie ewakuacyjne przepisy

zadaniemoświetleniaawaryjnego ewakuacyjnego jest:

 • Oświetlanie znaków drogi ewakuacyjnej,
 • Wytwarzanie natężenia oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych, tak aby możliwy był bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do miejsca zapewniającego bezpieczeństwo,
 • Ułatwianie zlokalizowania I użycia alarmu pożarowego I sprzętu przeciwpożarowego rozmieszczonych wzdłuż dróg ewakuacyjnych。

AwaryJneOświetlenieewakuacyjne.Należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania podstawowgo, ale również przy uszkodzeniu lokalnym - np。uszkodzeniu obwodu końcowego。Oświetlenie awaryjne powinno być zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale。

stosowania最低地址oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji powinien wynosić 1 godzinę。W strefie otwartej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone W ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia - W ciągu 60 s。

Oświetlenieewakuacyjne旅行Wymagania.

w zakresie projektowaniaoświetleniaewakuacyjnego jestdostəpnychponadkilkanaścierónnychprzepisóworaz specyfikacji technicznych m.in:

 1. RozporządzenieMinistra Infarruktury Z DNIA 12 Kwietnia 2002 R。W SprawieWarunkówTechnicznych,Jakim PowinnyOdpowiadaïdudynkiiIch Uhytuowanie(DZ U. NR 75 Poz。,690 ZPónn。Zmianami);
 2. rozporzədzenieministra普罗瓦韦诺·威斯拉Inessionacji z Dnia 7 Czerwca 2010 r。W Sprawie OchronyPrzeciwpoğarowejaudynków,InnychObiektówBudowlanychITerenów(DZ。U. NR 109 Poz。719);
 3. PN EN 1838:2013“Zastosowanie oświetlenia。Oświetlenie awaryjne”;
 4. PN EN 50172:2005 " system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ";
 5. PN-ZH 60598-2-22:2015“OprawyOświetleniowe - Część2-22:WymaganiaSzczegółowe - OprawyOświetleniowedooświetleniaawaryjnego”。

Gdzie stosować oświetlenie ewakuacyjne?

Zgodnie z przepisami (wspomniane punkty 1 i 2)Oświetlenieewakuacyjne.należy stosować:

 1. w pomieszczeniach:
 • Widdowni Kin,TeaTROW I Filharmonii oraz Innych Sal Widowiskowych;
 • Audytoriów,国家体育总局,国家体育总局,邮政总局200 osób;
 • Wystawowych W muzeach;
 • O powierzchni netto ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;
 • o Powierzchni Netto Ponad 2000 M2 W BudynkachUōytecznościpublicznej,Budynkach Zamieszkania Zbiorowo oraz W Budynkach Produkcyjnych I magazyNowych;
 1. na drogach ewakuacyjnych:
 • zpomieszczeńwyyionych w pkt。1;
 • Oświetlonychwyłęcznieświatłemsztucznym;
 • W Szpitalach I Innych Budynkach PRZENACZONYCH PRZEDE WSZYSTKIM DOUżYTKUOSOOóBOOGANICZONEJZDOLNOśCIPORUSZANIASIę;
 • w vysokich我wysokościowychbudynkachuīytecznościpublicznej izamieszkania zbiorowogo。

AwaryJneOświetlenieewakuacyjne.Nie Jest Wymagane W Pomieszczeniach,WKtórychawaryjneoświetleniezapasowespełniaworrunekokreślonyw ust。5 dla awaryjnegooświetleniaewakuacyjnego。

Zobacztakże:

Oświetlenie awaryjne - rozmieszczenie

rozmieszczenie oparawoğwietleniaawaryjnego powinnobyćpoparte officzeniaminatężeniaoświetleniawmiejscach,gdzienależysięspodziewaćnajmniej korzystnychwarunków(zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej,pomieszczenia wysokie itp。)。przy projektowaniu nienależyuwzględniaćwspółczynnikówodbićodścian,podłogiisufitu,szczególnienależyza到zwrócićuwagęnawysokośćpomieszczeń。

Aby zapewnić właściwą widzialność umożliwiającą ewakuację, muszą zostać oświetlone strefy o określonej przestrzeni。我们的梦想,że oprawy oświetleniowe należy umieścić co najmniej 2 m nad podłogą。Oprawy oświetleniowe zgodne z normą (pkt 5) powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miiejscach, gdzie może znajdować się potencjalne niebezpieczeństwo lub jest umieszczony sprzęt bezpieczeństwa。

projektowanie systemuoświetleniaewakuacyjnego - o czym wartopamiętaù?

Przed utworzeniem projektunależymiećna uwadze至,żeLudzie明星Potrzebująwięcejświęcejśor or or or or c c c ccććęęęępoPoiomuOświetleniapodczasZagroślubna drodze ewakuacyjnej。Osobom ewakuowanymmożnaoszczędzićnerwówipanikidziękistringicznemu rozmieszczeniuznakówwskazujīcychdrogęwyjīciazmiejscaprizybywania。jestwięcbardzowaïne,znaki te byventłydebrezewidoczne i czytelnie rozmieszczone。

abymieýpewność,żeystemavoryjnego ewakuacyjnegooświetleniajest wykonany zgodnie z normąpn-en 1838,należywcześniejopracowaćprojektpokazującyukadfunkcjonalny budynku,Punkty AlarmuPożarowegoisprzętuprzeciwpoğarowego。WaïneJest,Aby Otrzymane ProjektyUwzględniałyPołoğenieWszystkichStruktur,KtóreMogąTanowićPrzeszkodęDLAEwakuacji。wszczególnościna rzutach powinnybyćpodane wszystkie oprawy i podstawowe komponenty instalacji。

znakibezpieczeństwa - 威特金

ZnakiBezpieczeństwastwatoznakiprizekazującefecipleAcje:

 • Ogólną dotyczącą bezpieczeństwa, uzyskaną przez kombinację barwy I kształtu znaku,
 • Szczegółową dotyczącą bezpieczeństwa,这是我的名片。

Rozrożniania sięznaki:

 • Oświetlone zewnętrznie - przez zewnętrzne źródło światła,
 • Oświetlone wewnętrznie - przez wewnętrzne źródło światła。

Znaki Ewakuacyjne.PRZY WSZYSTKICHWYJİCIACHawaryjnych iwzdłużdrógewakuacyjnych powinnybyćtakoświetlone,aby jednoznaczniewskazywałydrogęewakuacji做bezpiecznego miejsca。Znaki Powinny WCIąGU5 SOSIąGAćLuminancjęoWartości50%Wymaganej Luminancji,A WCIąGU60 SOSIąGAćLuminancjęOWartościWymaganej。Barwy PowinnySpełniaWymaganiaStazeruISO 3864。

podstawwe wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

 • Luminancjakażdejczęcibarwnej znaku powinnawynosićco najmniej 2 cd / m2WE WSZYSTKICH KIERUNKACH WidzeniaMającychZnaczenie DLABezpieczeństwa;
 • StoSunek Maksymalnej Do Minimalnej LuminancjiZarównoBiałych,Jak I BarwnychCzęciZnakówBezpieczeństwaPowinienbyćniewiększyniż10:1;
 • StoSunek LuminancancjiCzęciBiałejznaku做LuminancjiCzęcibarwnejj znaku nie powinienbyćmniejszyniż5:1 iwiększyniż15:1,
 • Montaż znaków ewakuacyjnych powinien odbywać się w zakresie nie większym niż 20 stopni w odniesieniu do poziomej inii widzenia oraz w zależności od zasięgu rozpoznawanego znaku。

Podstawowym Standitalem Technicznym DLAznakow ewakuacyjnychJest PN-en ISO 7010:2012 / A1:2014-04“Symbole Graficzne - BarwyBezpieczeństwaiznakibezpieczeństwa - zarejestrowane znakibezpieczeństwa”。

Zobacztakże:

Kontakt

Biuro projektowo-inżnynierskie

艾德里安·Dąbrowski
Kierownik ds。projektow ppoż。
男:571 407 178
T:022/212 22 80
projekty.promat@etexgroup.com.

Pomoc Techniczna Promat.

JeśliMaszpytaniadotyczącebiernej ochronyprzeciwpoȱarowej,naszychproduktówczyiichzastosowania,skontaktujsięznaszymzespołem!

Dokumentacja techniczna

proprobaty techniczne, broszury producduktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miiejscu。

60 lat做świadczenia
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">