projektowaniesystemówdso.

dēwiękowysystemostrzegawzy(dso)Wedługrozporządzeniamswia,dz。U. NR 109 Z 2010 R。宝石。719 Musiumożliwiaćrozgłaszaniesygnałówostrzegawczychiikomunikatówgłosowychdla potrzebbezpieczeństwaosóbprizebiewajęcychwomekcie。dēwiękowesygnałyostrzegawczesìnadawaneautomatycznie po otrzymaniusygnałuzsystemu sygnalizacjipożarowej,atakżeprzez operatora。

Zdjęcieprzedstawiającedwa·威尼昂GłoğnikiSyrenAlarmowych。Pierwsza syrena jest po prawej stronie,dalej,Bardziej w tle po lewej stronie znajdujesiędruga syrena。

Podtawowe Czynniki MajayceWpływnajakośćsystemówdso到Właściwościwnętrza,rodzaj zastosowanychgłoğników(Właściwoğcikierunkowe,efektywność)orazicłaściweustawienie。波德uwagęnależy布拉奇równieższeregwymagańnieuwzględnionychW¯¯normach - JAK娜przykładTE DLA pokoju椎体alarmowego obiektu:wydzielenie strefypożarowej,odpowiednidostęp做pomieszczenia DLAkierującegoakcjąratownicząoraz warunki klimatyczne我elektrycznepanująceW¯¯pomieszczeniu(odpowiednia温度我wilgotność,uziemienieurządzeń,SystemyZewnętrznegoZasilania,InstalacjaOświetleniaawaryjnego)。

DowiedzSië,Jakim Normom I Wymaganiom Powinny Sprosta¶systemyprzeciwpoğarowedso

Dēwiękowesystemy ostrzegawczwze wymagania

AbyUpewnićSić,Czy SystemZostałGrawidłowozaprojektowany,Projektant PowinienOdpowiedzieńSobieNa Pytania:JakWyglądająCzynnościOdbioroweSystemówWykonywanePrzezPažstwowątsżPożarnąJakichDokładniedokumentówbędąwymagaćstrapacy oraz jakie parametry maWedługnichspełniać系统?

Państwowastriżpożarnaprzede wszystkim sprawdza,czydēwiękowysystemostrzegawzy.Wykonano na podtawie uzgodnionej dokumentacji projektowej oraz w zakresiezgodnościztìdokumentacją。至,Czy SystemDziałaPrawidłowo,MoğnaPotwierdzićzaPomocą:

 • ProtokołówzPomiarówRezystancjiKabliLiniiGłoğnikówAkustycznych,
 • ProtokołuzPomiarówZrozumiałońcimowy,
 • Protokołusłyszalnoğcisygnałówostrzegawczychwcałymunstzarze pokrycia。

należyprzytymuwzględnić到,żePomiary Powinnybyćwykonywane nacałejpowierzchni pomieszczenia,聂泰尔科WCZęśCIobjřtejobstzarem pokryciagłoğników。POMIARYZrozumiałościmowymoȱnaprezeprowadzaȱjedynie w pomieszczeniucałkowiciewykośczonony,wktórymnie przewidujesięjużzmian w zakresiearanżacjiczywyposaðenia。

Weryfikacja dokumentacji iPrawidłowościfunkcjonowania systemu dso

KoleJnym Krokiem PowinnoByùSprawdzenie:

 • dokumentacji wymaganej w pomieszczeniu centrum alarmowego(InstrukcjaUōytkowaniasystemu,dziennik operacyjny Itp。),
 • świadectwdopuszczenia nazastosowanýkonfiguracjęsystemu(WydanychWyłęczniePrzezCNBOP-PIB),
 • PrawidłowejLokalizacji中心ITD。

SprawdzeniePrawidłowościfunkcjonowania systemu dso powinnoobejmowaćwszczególnościweryfikację:

 • czy w momencieprzyjęciaalarmu系统DSOPrzerywaRealizacjęWszystkich Innych Funkcji Poza Ostrzeganiem;
 • CZY OD Zaistnienia StanuZagroćeniaSystem Jest Zdolny DoRozgłoszeniasygnałuostrzegawcczego,Nadawanego Automatycznie Lub Przez Operatora,WCIąGuMaksymalnie 3 Sekund;
 • CZY SystemUmośliwianadawaniesygnałówostrzegawczychiekomunikatówsłownychdo jednego lub kukuobszarówjednocześnie,zgodnie zprzyjętym;
 • Czy PoWłęczeniuPodtawogo LubAwaryjnegoźródłazasilaniasystemumożliwiarozgłaszaniekomunikatówwciągumaksymalnie 10 sekund;
 • Czy Uszkodzenie(Prozerwa Lub Zwarcie)W jednej liniigłośnikowejnwpływanaprawidłowośćpracy innych liniigłoğnikowych;
 • CZY操作系统Systemu JestiQtwierdzićNaPodtawieWskazań中央DSOPrawidłowośćdziałaniaLubniedziałaniasystemu dso;
 • CZY USZKodzeniaWystępującewdsosąprizekazywane do cspzapośrednictwemppłęczenianadzorowanego przez csp。

PRZYCZYNNOśCIACHODBIOROCHnależysprawdzićrównieżadekwatnośćtekstówkomunikatów(WG pn-zh 50849:2017-04)oraz到,czy OdpowiedniatreśćkomunikatujestEmitowana dowłaściwejstrefyrozgłaszania(nagłoğnienia)。

Zobacztakże:

dēwiękowesystemy ostrzegawcze norma

Przy doborze odpowiedniego systemu projektancikierująSIE wytycznymi zawartymi瓦特Standardzie PD CEN / TS 54-32:2015“SYSTEMY wykrywania我alarmowaniaprzeciwpożarowego - Planowanie,projektowanie,instalacja,uruchomienie我konserwacjadźwiękowych(głosowych)systemówostrzegawczych”。标准NIE DOTYCZY JednakSystemówdźwiękowychyykorzystujīcychdzwonki lub sygnalizatory akustyczne。

kontakt.

Biuro projektowo-inżnynierskie

adriandąbrowski.
Kierownik DS。projektówppoż。
M:571 407 178
T:022/212 22 80
projekty.promat@etexgroup.com.

Pomoc Techniczna Promat.

JeśliMaszpytaniadotyczącebiernej ochronyprzeciwpoȱarowej,naszychproduktówczyiichzastosowania,skontaktujsięznaszymzespołem!

dokumentacja techniczna.

Aprobaty Techniczne,Broszury Produktowe,CertyfikatyZgodności,DeklaracjeWłaściwościużytkowychCzy Katalog Techniczny - WszystkieNiezbīdnedo Realizacjiprojektówdokumenty w jednym miejscu。

60 LatDožwiadczenia.
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">