Wybrane aspekty nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu

Z SystemiSłużącymizapobieganiu zadymienianajczęściejspotykamysięprzy zabezpieczeniu pionowychdrógewakuacyjnych(克拉特克)我rzadziej przy zabezpieczeniu poziomychdróg(Korytarze)。Najczěstszymrozwiązaniemjest systempodwyńszonegoróżnicwaniaciśnień,克里齐尼·inaczej - nadciśnieniowysystem zapobiegania zadymieniuu。

głównymcelemnadciśnienioowoyoyowoyo zapobiegania zadymieniu jest ustalenie gradientuciðnienia(kierunkuprzepływupowertrza) - Najwyższeciśnieniejest utrzymywane na chronionych droogach ewakuacji,a w przestrzeniach od nich odizielonychciśnieniejeststopniowo zmniejszane。

Oddymianie klatek schodowych精神分裂症

z aktualnychzapisóww warunkach technicznych wynika,żeInstalacje oddymiania powinny być stosowane również w niektórych budynkach mieszkalnych,NP。W budynku mieszkalnympowyżej6kondygnacji zjednýnieobudowanýklatkýschodową。

Według§245 Warunków Technicznych dla pionowych dróg ewakuacyjnych drzwi prowadzące na klatkę schodową mają być drzwiami dymoszczelnymi。Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu zadymienia (wymagane na klatkach schodowch budynków wielokondygnacyjnych) mają być uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu。

Z koleiwedług§256wt dopuszczalna ewakuacyjnego w Budynku o Kategorii ZL IV,PRZY Jednym Kierunku Ewakuacji(1克拉特卡Schodowa),Wynosi 60 M(W TYM 20 M NA Poziomej Drodze Ewakuacyjnej)。dopuszczalne jestwydłużenietejdługościo 50%,pod warunkiemżedrogaewakuacyjna jest chroniona zapomocąsamoczynnychurządzzeńodymiających。

Zapobieganie zadymieniu na klatkach schodowych, w przedsionkach oraz w szybach dźwigów (windowych)

§247。1.WT budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), W strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych。

Najpowszechniej Stosowanym Standitalem PrzyNadciśnieniowymsystemie odymiania jest niezmiennie norma pn-en 12101-6:2007“systemy kontroli rozprzprzestzestrzeniaia dymu iciebła - ciepła-czì6:Wymagania TechniczneDotycząceSystemówRóżnicwaniaCiśnień - ZestawyUrządzeń”。

正常określono oraz podzielono na klasysystemyciśnieniowe.,którezapobiegająrozprzestrzenianiusiędymu przez otwory w prizgrocach budowlanych。okreȱlonorównieȱ程序蔓延,扎托索维奇systemów我想和你在一起。Specyfikacje można zastosować do przestrzeni takich jak klatki schodowe, korytarze, przedsionki。

Podobnie Jak PrzyPozostałychysachnależyzacząćod Ustalenia Kilku PodstawychWymagańfunkcjonalnych DLA Systemu。

  1. Wytworzenie i utrzymanie stabnego nadciśnienia w trzonie klatki schodowej w stosunku do przestrzeni otaczającej。Ustala się to dla zamkniętej klatki schodowej, tzn。Gdy wszystkie prowadzące na nią drzwi są zamknięte。Bezpieczna określona wielkość nadciśnienia wacha się od 30 do 80 Pa, w zależności od klasy przyjętego systemu。Często wartość wynosi 50 Pa。
  2. Utrzymanienadciśnienia.O takiej wartości, by ewakuujący się ludzie byli w stanie otworzyć drzwi。参数十聂może przekraczać 100n - siły potrzebnej do otwarcia drzwi。
  3. oblona klatki schodowej podczas prizeprowadzania ewakuacji i akcji ratowniczej。Ustala się to przy otwartych drzwiach pomiędzy przestrzenią chronioną i niechronioną nadciśnieniem。参数为spełniony, jeśli zostanie utrzymana określona doświadczalnie prędkość przepływu powietrza - mieści się 1做2米/秒。

Przy ObliczeniachUwzględniasięefekt kominowy我parciesiływiastru。WartoWiedzień,żeWProwadonaZmiana DLA Normy 12101-6Zakładautrzymanie nadciśnienia nie mniejszego niż 30 Pa。jednocześnienażadnejkondygnacjisiłaniezbīdna做otwarcia drzwiniemożeprizekroczyć100 n

Należy również pamiętać, że obliczenia w normmie są为normywnych wielkościach nieszczelności。Rzeczywisty poziom nieszczelności w danym budynku jest ściśle związany z jego stanem, funkcjonowaniem oraz eksploatacją。Niektóre budynki swój normatywny poziom nieszczelności uzyskują nawet dopiero po kilku latach eksploatacji。Mając do czynienia z budynkami modernizowanymi należy zacząćOD inwentaryzacji orazpomiarówsckutecznościistniejącychinstalacji

Zasady Projektowanianadciśnieniowychsystemów奇怪的奇怪

Przy project jektowaniu nadciśnieniowych systemów zapobiegania zadymieniu kierujemy się poniższymi regułami:

  • Dobór odpowiedniej klasy systemu w zależności od przeznaczenia obiektu I przyjętego scenariusza ewakuacji (na podstawie normy),
  • określeniepoziomuszczelnościprzestrzeni chronionychnadciśnieniem,
  • Określenie strumienia powietrza koniecznego do spełnienia ryterium nadciśnienia w przestrzeni chronionej,
  • Określenie wielkości punktu odbioru powietrza I dymu,
  • Okreëleniestrumienia powietrza dlaspełnieniakryteriumprędkościprzepływuw drzwiach otwartych,
  • Określenie wielkości klapy upustowej lub dodatkowych punktów nawiewno-wywiewnych, jeśli są wymagane (w budykach wysokościowych jako punkty dodatkowego nawiewu powietrza zaleca się zastosowanie wentylatorów wspomagających)。

Ze względu na zmieniające się poziomy szczelności budynku system różnicowania ciśnienia naszym zdaniem wymagają okresowych regulacji。Tylko wówczas mogą być dostosowane do aktualnego stanu budynku i zapewniać pełne bezpieczeństwo。我们的网址是obowiązkowych przeglądach。

Kontakt

Biuro projektowo-inżnynierskie

艾德里安·Dąbrowski
Kierownik ds。projektow ppoż。
男:571 407 178
T:022/212 22 80
projekty.promat@etexgroup.com.

Pomoc Techniczna Promat.

JeśliMaszpytaniadotyczącebiernej ochronyprzeciwpoȱarowej,naszychproduktówczyiichzastosowania,skontaktujsięznaszymzespołem!

Dokumentacja techniczna

proprobaty techniczne, broszury producduktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miiejscu。

60 lat做świadczenia
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">