FAQ Promat

Poniżejznajdzieszodpowiedzi na pytaniadotyczącepasywnejohronyprzeciwpoȱarowej。

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat konkretnych produktów lub konstrukcji?

Prosimy O Kontakt ZDziałemTechnicznym(邮件:technik@promattop.pl.pl.Lub Tel。(022)212 22 66,-68,-69,-78BąDźZIOCIENTNEMYREKTOREMSPRZEDAY(ZAKŁADKA:Kontakt> DyentaNi DyrektorzySprzedaży)。


Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat cen konkretnych produktów?

Prosimy O Kontakt ZDziałem手机(邮件:handel@promattop.pl.电话:(022)212 22 80。


W jaki sposób mogę złożyć zamówienie?

Prosimy o przesłanie maila na adreshandel@promattop.pl.


Czy przy zakupie towaru mogę uzyskać rabat?

达克。Rabatówudzielajýdiairationnidyrektorzysprzedaïy(Zakładka:kontakt> degionalni dyrektorzy sprzeday)。


W JakiSposóbmogęuzyskaćhytęcenowōna konkretny obiekt?

Prosimy o przesłanie maila na adreshandel@promattop.pl.。Warto skontaktować się też z Regionalnym dyrektorrem Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży)。


Czy Potrzebne jest szkolenie do wykonywaniazabezpieczeńproduktach formy promat?

达克。Wedługaprobaty technicznej,Zabezpieczenia Na Produktach Qualy Promat,Potrzebne jest szkolenie PrezeProdzone PrzezPracownikównaszejFirmy。


Jak zapisać się szkolenie z wykonywania zabezpieczeń产品可靠Promat?

Szkolenie PrezeProWadzane jest przezdziałteampzny(武器。Mazowieckie)oraz地区nationalnychdyrektorówsprzedayy。AbyZgłosićSięna szkolenie walimy o kontakt zdziałemtechnicznym(邮件:technik@promattop.pl.pl.Lub Tel。(022)212 22 66,-68,-69,-78 leub z区域nymyrektoremsprzedaży(kontakt> degionalni dyrektorzysprizedaży)。


W jaki sposób mogę odebrać świadectwo szkolenia lub jego dupilikat (np。阿宝zgubieniuświadectwa) ?

Prosimy O Kontakt ZDziałemTechnicznym(邮件:technik@promattop.pl.pl.电话(022)212 22 66 -68 -69 -78。


Co to jest odporność ogniowa?

ODPORNOśćIGHIOWA.- zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru;Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:

 • noȱnoȱciogniowej.
 • izolacyjności ogniowej
 • szczelnościogniowej.

Stan GranicznyNoënościogniowej- 斯坦,Wktórym元素próbnyprzestajespełniaćswojąfunkcjęnoȱnȱ;
Stan graniczny izolacyjności ogniowej- stan, w którym元素próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości温度powerzchni nienagzewanej
Stan graniczny szczelności ogniowej- 斯坦,Wktórym元素przbyprełniaćfunkcjeoddzielającena skutk pojawieniasięna powierzchni nienagrzewanejpłomienilubwystȱpieniawelemenciepróbnymszczelin orozwartościidługościprizekraczajīcejwielkościgraniczne


Jaką odporność ogniową posiadają płyty?

płytynieposiadająodpornościogniowej a ichgrubość我打字sądobierane na podtawiebadańigniowych oraz aprobat technicznych。Aby OdpowiednioDobrańGrubośćZabezpieczenia PotrzebneSąMiędzyInnymi Informacjedotyczącezabezpieczanej konstrukcji oraz wymaganej klasyodpornościogniowej。


CO至Jest Reakcja naogień?

reakcja naogieńUkazuje CzyWyróbprzyczyniasię做rozwojupożaru¬czylijak szybkosiępali i ile energii przy tym wytwarza。Wyroby sklasyfikowane są w zakresie reakcji na ogień, które w swoim końcowym zastosowaniu mogą brać udział w powstaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w pomieszczeniu, w którym ten pożar powstał。Właściwościpożarowełówstosowanychdowyposaženiawnętrzoraz wyroby budowlane judlane judlane majiedużeznaczenie w pierwszej faziepožaru,gdey ludziemusząmiećzapewnionýskutecznąewakuacjęaprędkośćrozprzestzeniaiasiępożarupowinnabyćzmniejszona做最小。

结婚ług wymagańeuropejskich,斜纹布ły budowlane pod wzglę民主党reakcji na ogieńklasyfikujemy结婚ług欧元兰jako klasy: A1 (niepalne), A2 (niepalne)、B (bardzo ograniczony udziałw阿宝żarze), C (ograniczony udziałw阿宝żarze)、D (istotny udziałw阿宝żarze), E我F (bardzo duży udziałw阿宝żarze)。Występują też dodatkowe kryteria uwzględniające wydzielanie dymu oraz powstawanie płonących kropli。W przypadku badań reakcji na ogień wyrobów budowlanych podstawę klasyfikacji stanowi norma PN-EN 13501-1+A1:2009“Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”。

Klasy Reakcji Naogieńwedługpn-en 13501-1 + a1:2009:

 • niepalne
 • 帕尔胡克斯
  • niezapalne
  • Trudno Zapalne.
  • łatwo zapalne
 • niekapiące.
 • Samogasnące.
 • intensywnie dymiące

Czy Poprzez PodwojenieGrubościpłytypodwojęteżodpornośćonogniowąurementu?

聂,ponieważ grubość płyty i klasa odporności ogniowej Nie są powiązana liniowo。


Czypłytymogąbyćstosowane w miejscachnarażonychnawilgoȱ?

W przypadku, gdy płyty ogniochronne są wykorzystywane W miejscach z podwyższoną wilgotnością,建建者jemy zastosowanie孕孕Promat®Imprägnierung 2000。Jeśli są stosowane na zewnątrz, wskazana jest obróbka blacharska。


Ile warstw PROMASPRAY®P300 możemy aplikować, żeby materiał nie odpadał, w jakim odstępie czasowym i wilgotności poprzedzającej warstwy?

Natrysk PROMASPRAY®P300 nakłada się w pierwszej warstwie na grubość ok。13-17 mm (w zależności od zawartości wody lub położenia zabezpieczanego elementu) I 19-25 mm w kolejnych warstwach aż do uzyskania finalnej grubości。Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy poczekać aż popzednia warstwa zwiąże。Jeżeli poprzednia warstwa natrysku PROMASPRAY®P300 jest stwardniała i sucha, należy ją zmoczyć mgłą wodną przed nałożeniem kolejnej warstwy。


JakMoğnaregalowaćgęstośnatryskuogniochogopromaspray®P300?

 • Jeżeli gęstość zarobu jest niższa niż 657 kg/m3, należy skrócić czas mieszana i/lub zwiększyć ilość dodawanej wody do mieszania
 • JeżeliGęstośćZarobu JestWyższaniż770 kg / m3,należywydłużyćczas mieszania i / lubzmniejszyćilośćwodyzarobowej dodawanej做mieszania

Czy Zawsze TrzebaStosowaëBondseal®JakoPodkładPodtryskogniochronnypromaspray®p300 - jeślinie,到w jakich przypadkach?

聂。W przypadku stropów drewnianych nie jeest to konieczne。Użycie środków zwiększających przyczepność na bazie kopolimeru akrylowo-styrenowego, np。Cafco BONDSEAL®(ETA), nie jest też wymagane jeżeli siatka metalowa jest ocynkowana, ani dla niezagruntowanej stali i stali z podkładem。


Czy możemy rozcieńczyć podkład BONDSEAL®i w jakich proporcjach?

 • Jako środek wiążący nie można rozcieńczać BONDSEAL®- Cafco BONDSEAL stosuje się nierozcieńczany i nakłada się wałkiem lub pędzlem。
 • Jako podkład do podłoża stalowego - należy dokładnie wymieszać 3 części Cafco BONDESEAL®z 1 częścią wody pitnej。
 • JakoPodkład做PodłoğaBetonowego - Należywymieszać1cześćcafieszaia®z1częciąwody pitnej istosowaćwilościtakiej,abyzużyciewynosiło - 13m2 / litr。
 • Jako Uszczelniacz - Należydokładniezmieszać1CZęśćCAFCOBONDESEAL®Z3CZęśCIAMIWODY PITNEJ ITOSOWAINGWIOLOśCI - 3,7 M2 / Litr。

CZY Natrysk ogniochnalypromaspray®P300MoğnaWygładzać

Tak, natrysk ogniochronny może być wygładzony lub pozostawiony w postaci chropowatej (tzw。baranka)。


Co to joke współczynnik masywności U/A?

Współczynnik masywności to stosunek obwodu profilu do jego powierzchni。


Czy farba ogniochronna PROMAPAINT®SC4 może być stosowana na zewnątrz?

aby farbaologio台散步®SC4 mogła być stosowana na zewnątrz potrzebna jest odpowiednia warstwa nawierzchniowa。


Jaką należy nanieść grubość farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego, aby zabezpieczyć element do danej klasy odporności ogniowej?

Nie ma przypisanej jednej grubości farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego do danej klasy odporności ogniowej。Grubość zabezpieczenia jest uzależniona od współczynnika masywności U/A。


CZY PRZED WYKONANIEM Zabezpieczenia Natryskiem ognionernymPromaspray®P300konstrukcja stalowa musibyćpomalowanaantykorozjō,czy nie?

ZalecaSiëNaniesienieNaPodłoğeStaloweOdpowiedniego Zabezpieczenia Antykorozyjnego。


Za PomocąCococaććpłytędo Stromal Masywnego?

Płytęologniochnądo stromal masywnegonależymocowaýpoprzezkotwyrozporowewilości8 szt。napłytę。


CZYS³MaksymalneWyifyPrzewodówSamonoïnychWsystemiepromaduture®-500?

Tak, wymiary maksymalne为2300毫米x 850毫米o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,96平方米。


Czy są maksymalne wymiary obudowy kanału wentylacyjnego stalowego w systemie PROMADUCT®-500?

德,WEMIARY Maksymalne至1250 mm x 1000 mm o prozekroju poprzecznym niewiększymniż1,25m2。


我们的产品和我们的机械有什么关系?

我,ponieważ żadna我的朋友们都很喜欢我们的机械。Wskazane开玩笑说,dodatkowego zabezpieczenia。


Czygęstośćwełnymineralnejprzy zabezpieczeniu danychElementówjestwaïna?

德,Ponieważ丹ZabezpieczenieZostałoPrzebadaneW kombinacji zWełnąodanejgęstości。

Chciałbym (chciałabym) uzyskać więcej informacji na temat konkretnych produktów lub konstrukcji。
Prosimy o kontakt z Działem Technicznym(邮件:technik@promattop.pl lub电话. (022)212 22 66,-68,-69,-78)bądź z Regionalnym dyrektorrem Sprzedaży (zakładka: kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży)。

Chciałbym (chciałabym) uzyskać więcej informacji na temat cen konkretnych produktów。
Prosimy O Kontakt ZDziałem手机(邮件:handel@promattop.pl.Lub Tel。(022)212 22 80)。

Chciałbym(chciałabym)złożyćzamówienie。
Prosimy o przesłanie maila na adreshandel@promattop.pl.

Czy przy zakupie towaru mogę uzyskać rabat?
达克。Rabatówudzielajýdiairationnidyrektorzysprzedaïy(Zakładka:kontakt> degionalni dyrektorzy sprzeday)。

Chciałbym(Chciałabym)达科泰dęCenowōnakonkretny obiekt。
Prosimy o przesłanie maila na adreshandel@promattop.pl.。Warto skontaktować się też z Regionalnym dyrektorrem Sprzedaży (zakładka: Kontakt > Regionalni Dyrektorzy Sprzedaży)。

Czy Potrzebne jest szkolenie do wykonywaniazabezpieczeńproduktach formy promat?
达克。Według proproby Technicznej aby wykonywać zabezpieczenia na producduktach firmy PROMAT potrzebne jest szkolenie przez pracowników firmy PROMAT。Szkolenie jest bezpłatne。

JAKZAPISAćSIęNASZKOLENIE DO WYKONYWANIAZabezpieczeń纳Produktach Firmy Promat吗?
Szkolenie PrezeProWadzane jest przezdziałteampzny(武器。Mazowieckie)oraz地区nationalnychdyrektorówsprzedayy。AbyZgłosićSięna szkolenie walimy o kontakt zdziałemtechnicznym(邮件:technik@promattop.pl.pl.Lub Tel。(022)212 22 66,-68,-69,-78)Lub Z区域日DyrektoremSprzedaży(kontakt> degainalni dyrektorzysprzedaży)。

Chciałbym (chciałabym) uzyskać świadectwo szkolenia / zgubiłem świadectwo szkolenia。
Prosimy O Kontakt ZDziałemTechnicznym(邮件:technik@promattop.pl.pl.Lub电话(022)212 22 66,-68,-69,-78)。

Co to jest odporność ogniowa?
ODPORNOśćIGHIOWA.- zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru;Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych, tj.:

 • noȱnoȱciogniowej.
 • izolacyjności ogniowej
 • szczelnościogniowej.

Stan GranicznyNoënościogniowej- 斯坦,Wktórym元素próbnyprzestajespełniaćswojąfunkcjęnoȱnȱ;
Stan graniczny izolacyjności ogniowej- stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcje oddzielające na skutek przekroczenia granicznej wartości temperature powerzchni nie nagrzewanej;
Stan graniczny szczelności ogniowej- 斯坦,wktórym元素próbnyprełniaćfunkcjeoddzielającena skutk pojawieniasięna powierzchni nie nagrzewanejpłomienilubwystąpieniawelemenciepróbnymszczelin orozwartościidługościprizekraczajīcejwielkościgraniczne

Jaką odporność ogniową posiadają płyty?
płytynieposiadająodpornościogniowej a ichgrubość我打字sądobierane na podtawiebadańigniowych oraz aprobat technicznych。Aby OdpowiednioDobrańGrubośćZabezpieczenia PotrzebneSąMiędzyInnymi Informacjedotyczącezabezpieczanej konstrukcji oraz wymaganej klasyodpornościogniowej。

CO至Jest Reakcja naogień?
reakcja naogieńUkazuje czy wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru czyli, jak szybko się pali I ile energii przy tym wytwarza。Wyroby sklasyfikowane są w zakresie reakcji na ogień, które w swoim końcowym zastosowaniu mogą brać udział w powstaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w pomieszczeniu, w którym ten pożar powstał。Właściwościpożarowełówstosowanychdowyposaženiawnętrzoraz wyroby budowlane judlane judlane majiedużeznaczenie w pierwszej faziepožaru,gdey ludziemusząmiećzapewnionýskutecznąewakuacjęaprędkośćrozprzestzeniaiasiępożarupowinnabyćzmniejszona做最小。
结婚ług wymagańeuropejskich,斜纹布ły budowlane pod wzglę民主党reakcji na ogieńklasyfikujemy结婚ług欧元兰jako klasy: A1 (niepalne), A2 (niepalne)、B (bardzo ograniczony udziałw阿宝żarze), C (ograniczony udziałw阿宝żarze)、D (istotny udziałw阿宝żarze), E我F (bardzo duży udziałw阿宝żarze)。Występują też dodatkowe kryteria uwzględniające wydzielanie dymu oraz powstawanie płonących kropli。W przypadku badań reakcji na ogień wyrobów budowlanych podstawę klasyfikacji stanowi norma PN-EN 13501-1+A1:2009“Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”。Klasy Reakcji Naogieńwedługpn-en 13501-1 + a1:2009:

 • niepalne
 • 帕尔胡克斯
  • niezapalne
  • Trudno Zapalne.
  • łatwo zapalne
 • niekapiące.
 • Samogasnące.
 • intensywnie dymiące

Czy Poprzez PodwojenieGrubościpłytypodwojeteżodpornośćonogniowąurementu?
聂,ponieważ grubość płyty i klasa odporności ogniowej Nie jest powiązana liniowo。

Czypłytymogąbyćstosowane w miejscachnarażonychnawilgoȱ?
W przypadku gdy płyty ogniochronne są wykorzystywane W miiejscach z podwyższoną wilgotnością supportuemy zastosowanie孕渍Promat®Imprägnierung 2000。Jeśli są stosowane na zewnątrz wskazana jest obróbka blacharska。

ile warstwpromaspray®p300możemyaplikowaȱȱȱeby图库聂odpadał,w jakimodstępieczasowym我wilgotnościpoprzedzajīcejwarstwy?
Natrysk PROMASPRAY®P300 nakłada się w pierwszej warstwie na grubość ok。13-17 mm (w zależności od zawartości wody lub położenia zabezpieczanego elementu) I 19-25 mm w kolejnych warstwach aż do uzyskania finalnej grubości。Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy poczekać aż popzednia warstwa zwiąże。Jeżeli poprzednia warstwa natrysku PROMASPRAY®P300 jest stwardniała i sucha należy ją zmoczyć mgłą wodną przed nałożeniem kolejnej warstwy。

JakMoğnaregalowaćgęstośnatryskuogniochogopromaspray®P300?

 • JeżeliGęstośćZarobu JestNiższaniż657 kg / m3należyskrócićczas mieszana i / lubzwiększyćilośćdovawanej wody做mieszania
 • Jeżeli gęstość zarobu jest wyższa niż 770 kg/m3 należy wydłużyć czas mieszania i/lub zmniejszyć ilość wody zarobowej dodawanej do mieszania

Czy Zawsze TrzebaStosowaëBondseal®JakoPodkładPodtryskogniochronnypromaspray®p300 - jeślinie,到w jakich przypadkach?
聂。w przypadkustrovówdrewnianych jest到聂克尼斯尼亚 - 杰克利·锡安卡·梅罗瓦·奥诺克罗纳,聂兴旅行者乌比纳·乌比纳·żżśśśązwiększajīcychprzyczepnoȱna bazie kophimeru akrylowo - 斯特伦戈CafcoBendseal®(eta)oraz dla niezagruntowanejstali i stali zPodkładem。

CZYMoëemyrozcieńczyćpodkładbondseal®ihijakich proporcjach?

 • Jako środek wiążący nie można rozcieńczać BONDSEAL®- Cafco BONDSEAL stosuje się nierozcieńczany i nakłada się wałkiem lub pędzlem
 • JakoPodkład做PodłoğaStalowego - NależydokadnieWymieszać3CZęśCICCOBONDESEAL®Z1CZęśCIąWODY PITNEJ
 • Jako podkład do podłoża betonowego - należy wymieszać 1 cześć Cafco BONDESEAL®z 1 częścią wody pitnej i stosować w ilości takiej, aby zużycie wynosiło - 13m2/litr
 • Jako Uszczelniacz - NależyDokładnieZmieszać1CZęśćCAFCOBONDESEAL®Z3CZęśCIAMIWODY PITNEJ ITOSOWAINGWIOLOśCI - 3,7 M2 / LITT

CZY Natrysk ogniochnalypromaspray®P300MoğnaWygładzać
Tak,NatryskIgnio台MoëeByćWygładzonyLubPozostiony W Postaci Chropowatej。TZW。巴兰卡。

Co to joke współczynnik masywności U/A?
Współczynnik masywności to stosunek obwodu profilu do jego powierzchni。

Czy farba ogniochronna PROMAPAINT®SC4 może być stosowana na zewnątrz?
Aby farba ogniochronna PROMAPAINT®SC4 mogła być stosowana na zewnątrz potrzebna jest odpowiednia warstwa nawierzchniowa。

jakąnależynanieśćgrubośćfarby ogniochonnej lub natrysku ologiochernego abyzabezpieczyć元素do danej klasyodpornościongiowej?
Nie ma przypisanej jednej grubości farby ogniochronnej lub natrysku ogniochronnego do danej klasy odporności ogniowej。Grubość zabezpieczenia jest uzależniona od współczynnika masywności U/A。

Czy Konstrukcja Stalowa MusibyćPomalowanaAntykorozjýCZYNie Przed Wykonaniem Zabezpieczenia Natryskiem ologioNioNymPromasPray®P300?
ZalecaSiëNaniesienieNaPodłoğeStaloweOdpowiedniego Zabezpieczenia Antykorozyjnego。

Za PomocąCococaććpłytędo Stromal Masywnego?
Płytęologniochnądo stromal masywnegonależymocowaýpoprzezkotwyrozporowewilości8 szt。napłytę。

CZYS³MaksymalneWyifyPrzewodówSamonoïnychWsystemiepromaduture®-500?
德,WEMIARY Maksymalne至2300mm x 850mm o prozekroju poprzecznym niewiększymniż1,96m2。

Czy są maksymalne wymiary obudowy kanału wentylacyjnego stalowego w systemie PROMADUCT®-500?
Tak, wymiary maksymalne到1250mm x 1000mm o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25平方米。

Czy Dylatacja Wykonana Produktami PromatMožeByćNaArżonaNaUSzkodzeniaMechaniczne?
我,ponieważ żadna我的朋友们都很喜欢我们的机械。Wskazane开玩笑说,dodatkowego zabezpieczenia。

Pomoc Techniczna Promat.

Pomoc Techniczna Promat.

Potrzebujesz pomocy, aby znaleźć to, czego szukasz?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów ds。biernej ochrony przeciwpożarowej。

60 lat做świadczenia
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
Globalna您ćług
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">