Занас

Запознайтесесглобаленекипотзапалениекспертипопожарнабезопасност,готовидазащитятвасипроектавиотпожар。

Нашатавизия

Нашатавизия

Ние от Promat споделяме обща визия。Ниевярваме,чеможемдапомогнемнахората,коитосезанимаватсъсстроителство,дапреобразятначина,покойтопроектирамеистроим,катосъщевременнопредпазвамехората,обществотоипланетата。

Нашатакултурнацел

Нашатакултурнацел

Ниеискамеданаправимсветапоб,езопасен,по——здравословенипо——устойчивзаднешнитеиутрешнитепоколения。

НашиятАнгажимент.

НашиятАнгажимент.

КакниеотPromatсеангажирамеданаправимсветапоб,езопасен,по——здравословенипо——устойчивзавсеки。

Нашетоглобалноприсъствие

Нашетоглобалноприсъствие

Promatискадаприсъствавъввсякасграда,вкоятохоратасенуждаятотпожарозащита。Затованиеразвивамедейноств42държавивцелиясвят。Можете да намерите местен експерт на всеки пазар。

КариеравEtex

КариеравEtex

Запаленилистепопасивнатапожарозащитаточнокатонас?ПроверетевъзможноститезакариерноразвитиевETEX。

Като част от глобалната група Etex,Promatесветовенпроизводителнапожарозащитниплоскости,изработениоткалциевсиликат,набъбващибои,строителниразтвори,пожароустойчивостъкло,пожарозащитниуплътнителииобширнагамаотпродуктизависокотемпературниизолациизапромишлеността,транспортаиенергетиката。

Считатели,черазполагатеснеобходимото,задастанетеекспертпопожарнабезопасност吗?Свържетесеснашияекиппочовешкиресурсиисеприсъединетекъмнасвтърсенетонановиначинизазащитанахоратаотпожари。

Опознайтенипод——обре

Научетеповечезаначина,покойторазработваме,проектирамеипроизвеждамеиновативнипродуктиирешения,такачедаможетедазащититетова,коетонаистинасизаслужава。

Нашатаистория

Нашатаистория

ОткрийтекакPromatстанаглобалниятекспертпопасивнапожарозащита。

Нашитехора.

Нашитехора.

Запознайтесесхората,коитовипомагатдазащититехоратаисградитеотпожар。

Нашиятопит

Нашиятопит

Открийте защо решенията от Promat са по-добри。

Техническа поддръжка от Promat

Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж...

Техническадокументация

Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

60годиниопит.
Изпитани и сертифицирани решения
Глобалнамрежазаобслужване
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">