Продуктиисистеми

Promatвипредлагапълнагамаотпродуктиисистемизапроектиранеиизгражданенарешениетозапасивнапожарозащита,коетовиенеобходимо。Всичкинаширешениясаизцялосертифициранииизпитани。Необходималивиепомощ,заданаправитеправилнияизбор吗?Несеколебайтедасесвържетеснашиятехническиекиппопродажбите,задаполучитеекспертенсъвет。

Продукти

Promatпредлагапълнагамаотпродуктизапасивнапожарозащита。

Огнезащитнимазилки

ПокритияотPromat,нанасяничрезпулверизация,сеизползватзазащитанастоманени,бетонниилидървениконструкцииотпожар。

Набъбващибои

Реагиращипритемпературиот270°Cдо300°C,набъбващитебоиилаковеувеличаватдебелинатасиоколо20пътиподвлияниенатоплина。

Пожарозащитниуплътнители

保全предлагаобширнагамаотпродукти(чували,пасти,уплътнителиитечнипокрития,гердани,тухли,стопери,защитниобвивки,набъбващилентиит.н.),коитоблагодарениенаспособносттасизанабъбване,осигуряватпротивопожарнихарактеристикинаповърхносттанаотделенията(РазширениеПриКонтактСТоплинаот150°C)。

Адхезивни продукти и финишни покрития

Задаосигуриефективносттанасвоитесистеми,Promatпредлагаобширнагамаотлепилаипокрития,коитовкомбинациясгаматаотлистовенаPromatгарантиратефективносттанапожароустойчивосттаииздръжливосттанасистемите。

Cистеми

Promatпредлагапълнагамаотсистемизапасивнапожарозащита。

Конструктивназащита

Promatпредлагапълнагамаотплоскостииспрейове,чрезкоитопредоставягъвкавирешениязаудовлетворяваненаредицануждипримонтажаипожарозащитата。

Прегради

Promatпредлагапълнагамаотпожарозащитниплоскостиипанелиирешениязаподобряваненатоплиннитехарактеристики,изпитанииоцененизаразнообразниприложенияпритавани,подовеипокрив,изадаотговоринаисканиятанасъвременнотостроителство。

Вентилационнисистеми

Promatпредлагарешениябезстоманенивъздухопроводизадветесистемисвременаработа120минути,коитосаизработениотпожарозащитниплоскостиPROMATECT®

Техническа поддръжка от Promat

Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж...

Техническадокументация

Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

60годиниопит.
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">