• Нашите продукти и системи

    Открийте нашите изпитани и напълно сертифициранирешениязапасивнапротивопожарназащитанавашатасграда。

  • Вашиятпроект

    Разберетекакможемдавипомогнемдаизберетеперфектноторешениезапожарозащитазавашияпроект。

  • Нашетоноу——хау

    Предлагамевсичкитехническисъветиипрактическапомощ,откоятосенуждаетезаизгражданена надеждно пасивно пожарозащитно решение。

Открийповече

Пасивнатапротивопожарназащитавипомагадапредпазитехората,сградитеиактивитеотпожар。
ОткрийтекакPromatносинавасивашитеклиентиспокойствие。

Основи на пасивната пожарозащита

Основи на пасивната пожарозащита

Нашитеинженерипопожарнабезопасностпритежаватзнаниетоиопитавпроектиранетонанай——безопасноторешение。Научетеповечеиразберетекакмогатдавипомогнат。

Софтуериприложения

工具和服务-计算器

Софтуериприложения

Професионаленсофтуериприложения,коитодавипомагатдаизбиратеиизползватепродуктиотPromat。

Позвънетенаекспертите

Позвънетенаекспертите

Нашиятекипзатехническаподдръжкаимаотговорнавсичкивашивъпроси,включителноинатрудните。Подложете ни на изпитание。

НИКОГА НЕ ПРАВЕТЕ КОМПРОМИСИ С БЕЗОПАСНОСТТА

Зоназаексперти

Научетеотнашитетехническиекспертииучени,койеперфектниятначинзасъздаваненарешениезапасивнапожарозащита。Открийтестатиипосветенинапроектиранетонапожарнабезопасност,методитезаизпитване,използваниотPromatииновативнитепродукти,коитощепроменятначина,покойтостроим。

Зоназаексперти

Въз основа на нашия опит

Използвайтенашитеръководстваиинструменти,задастанетесамиекспертпопожарнабезопасност。

Насоки за полагане и монтаж

Насоки за полагане и монтаж

Намеретеръководство,инструкцииилидругитехническидокументи,коитощевиулеснятприпланиранетонапроективобласттанапасивнатапожарназащитаищепомогнатзаправилнатазащитанавашитесгради。

Имателивъпроси?

Имателивъпроси?

Отговоринавашитевъпросиотноснопасивнатапожарозащита。

Гледайтенашитевидеа

Slika zaslonskga zajema videa, v katerem delavec v modri majici, z zaščitnimi očali在rumenimi rokavicami, na strop vgrajuje modro obarvano požarno ploščo。

Гледайтенашитевидеа

Вижтеекспертите,коитовидемонстрираткакдасвършитеработа。

ПредставямевиPromat

Решениязапасивнапожарназащитаотсветовнакласа

Решениязапасивнапожарназащитаотсветовнакласа

Точнокатовас,ниеникоганеправимкомпромисипоотношениенабезопасността。

Ниевипомагамедапроектиратеиизградитенай——добратапожарозащитазавашияпроект,такачедаможетедазащититехоратаисградитеотпожар。

Promatвипредлаганесравнимоноу——хауипълнопортфолиоотпродуктисвпечатляващирезултатиоттестовеисертификати。Продължавамедаразработваменовирешениязапожарозащита,коитощенаправятновителекистроителниметодибезопаснизабъдещотопоколение。

Научетеповече

Техническа поддръжка от Promat

Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж……

Техническадокументация

Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

60годиниопит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване
Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">