ЕКСПЕРТИВПАСИВНАТАПРОТИВОПОЖАРНАЗАЩИТАИВИСОКОКАЧЕСТВЕНАТАИЗОЛАЦИЯ

  • 那斯利基的črnim ozadjem je desno oblak oranžnega ognja在levo oblak modrega ognja。

Не оставяме нищо на случайност

Promatеекспертисветовенеталонвобласттанапасивнатапротивопожарназащитаивисококачественатаизолациязастроителниясекториголямбройпромишленипазари。Предлагамеустойчивирешения,коитозащитаватживотаиактивите,увеличаватудобството,оптимизиратефективносттанапроцесит,есвеждатдоминимумзагубатанапространствоиенергияиспомагатзанамаляваненаемисиитенавъглеродендиоксид。

Inženirji pri delu zunaj na nedokončani betonski ploščadi, ker se gradi novi objekt。

Строителство

Приложения

  • Конструктивназащита(стоманени,бетонниидървениконструкции)
  • Преградниконструкции(стенни,подовиитаванниконструкции)
  • Пожарозащитниуплътнители
  • Въздухопроводни и димоотводни вентилации
  • Тунели
Strokovnjak v temnem prostoru v zaščitni obleki, pri delu v težki industriji, se sklanja nad ognjem in upavlja z jeklenimi verigami in elementi。

Промишленост

Пазари

  • Енергия, нефт и газ
  • Пожароопасни компоненти и термични устройства
  • Тежкапромишленост
  • Транспорт

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">